Skip to main content

Full text of "Islamic Culture 1 Summary"

See other formats


dio^Latfl dJlitiJI jyvi^>mi j^ iT\ I UF. 


JS^J*^) http ://kaues.blogspot.com XtOLViaal&l: Jj*!(*d2N •♦♦ ,*A x^y I aattiti j^m : ^jvi djb-jji 

: 43tuU ^*IJI ^1 
: ,j4$ uVUalulj Jbw Aju/I ^ $4$ 

. (tUlJI ACj*i - T 

. AJ^allji^ldljil -i 

: Atl&l «J^J JUjuuVI J4 tjifi^j ,jlfc LUJJ AxOI (W-bw ijj ^ji-i A4? J49 

. £$*ll i^wJI L-> j»$i) S-U-tf- y*i : JLuIl ALsij : ^>a«tl ^Jlll JUaiwVI : j/ifl 

. wJ j^dlj wj jLJI <jJMJ lajliuJI AjVUjuuI J4j |4bu)lj ij i*tb J*ajJ Alidij : ^^u^II j*i ^^LUI JUaluVI : ^JUI 

: l^W J |4?Ull JOM J4 uldJjJU i'-U. Jilt 

. l£d 3-b&JI ijUaJ tfUl j>wJtj jjbdlj fjiai\ u& A3 Lid I : bjUiuJI (Wall ^J>u - ^ 

ywsii (^ ji JljiVl ^JJ («SaJIj .will 'iSiX AmIjj isJJJ uJ^pi jAJAt SjLuul Aa£ U JS ^ Aaliull : u <jmlrttl (wall ^j** - Y 

. Aiuu ItuM j*wi oiJI iUilsUJI J AJj&JIj 4j jUIj Aj^ijJt uUuJI Ji*^ <jA ASlldl : jS-JjjJ I rtuftjt «JJjJJ -V 

ASLuJI ^4< Auib- 


J5-_J yjJI uLxJuctlj j»>J*Jlj ytolflj jj-uili iJlj-fcVlj jJl^jJIj iJLtilj fei^i ulajjJalltj (»IS>Sf 1^ u!j$*ail!j JjLudl AU? : yA A«}LVI ASLuJI 

. fk%«VI Jajl^uj jiunl $j 'is if I Aj$Aj JjiJI AiiaAa 

■ ^! k$?JJ <4 Wj2l\$ Am £}UaJI ^iUV b u}U.£tll Ji; JS Jaj^ A.ufl>iflftJ tojw. £fi j^sJu Am^LiVI ASIaaJIj 

AJjIdtl ulflhintlj ASLuJI 

. SjlidxJIj fiiai\ : ^jlc Ua>m2uj . A&lldl juj L^uJ 3ja)'J l^ubw >S jjj A3 lid I j\» A*J>JJI ulflhintl ja»J ij>) 

ASLuJIj ^UaJI 

. J^*tl Ju£l (*l*II : Axl (tLxJI -JJ>«J 

. Sbb'lj A^J Ab>udt I JjUII j4 : b-iUawl ,-tUaJI tij^AJ 

. (UaJlj^jASi AatuJI -' 
. (wVl jru iu. djun4 |«bJlj aLlm A«V SJjww 2jyaya» ASliwI - r : l^ltj ^lu uUjjju J La : b>}Ua*»l SjLoaJI hijjAJ 

. <t^!>ij uj'i? iaIlvu J^u U JS <^ jLJVI <l" u ' i ' u U JS »A SjLdxIl : jru^- J^w -U-vi j>t£jJI -iu>u -^ 
. rtdLuLuJI (tlalll -T . 4JjLuiVl JjI^IJ : i*Jji j*»U*J ^Idltl A^-Lul Sjbj ^ic JLJVI ji»J ^fiUlH^lliJ yAiijLfl*)! : uJlj^JJ Jj lij^ju - r 

. j>uJlj i»>UJI 4*)Lw.t . 4*11*11 JJliUl.T 

: U^uJ 'iUaJI jtu ^ jalaiJI J LA 
_ 

. ^Vl j* jjju LtAi^i jij JlajljUj jLi3l>w i^tlhmtl ji i^jj ^aj : iJJljUlj Jfll>*)l 4biJI : J/5fl abiJVI 
. <U 2ia&i\ ijitii U4JU J&tj JI>Jl«l« jjflhintl jii£>J.$*J : <jjJjAtJlj jjLtil : ^QlaLwVI 
++.• 4**A **. * iAli ♦♦ 4#y*?\ titilMjiLM : toft! dJb-jJ! : ^L) LwS Ij^isii «LitU ijJua* <U$S j (ft^tl jjVl ulj jijil jsJLdJ- j>ji 

. ( j^laiW At lil$ jS JJI Ltjj jgi» Ijj ) : JUj AJ$3 tiUJoi* J.Uj . i^jj^ljjruuutl j^la^dMitJjSJI jt>iJI : JUSJIj liiaJI - N 

. ( Lui f»5L)f I |4&t uuudjj jiwJ |&d£ umaJIj {<&ui |t£J uUSi ft^JI ) : JUj At$i dJJ 5*yJ$ A JlL' U l i'La-" uJli*J JaLi (Wj£tl ji>ittj 

AUI ,4_i Jlittl ijj <_ui ljj£Jl£ jijVl ji Ijjrua JJS ) : JUj At$i dJJ ^ic M^jJ AifaUllj JdaJI ulk? ju j*#- |U>£}I jijitla : plft«j¥lj jjl>*JI - ^ 

. ( j>U<u Ajdlj iCj J4 (VjJJ s\uUi JA ULbJ jJjJi i,j* JS yifi AUI jl Sj^Vl iLuitl .s,ji«JJ 

. ( jja>4t UM V AJI l^^wJ Vj I^Jjilj l^ifj ) : o>l«J <U$J8 j US tijJI ilifij bUxJI AlL) jrU dJJtS ji>£tl JV-J 

ji iaidJ UJ IS b-j^ tius »> xj Jmj aLsj ji Jjj j^j j»iL/iU »> JLw £jj£j *d-^ ji *U ' J jJ j^ ) : jl*J At$i ji US j .uJ I £ Ijjiilj j«4*J I SlSjJ ^U JS 

. ( j>wjj ¥ jj III ,jLft t^jJt AUI J*w liU iS iUuJI lil jjitlj ) : jbu Jl3 iJLuiVI /kUalTI ^ia. Aillatl i'UaJI uiU? j iiajLu'i («&iJlj AwlaJI J^'if I ^ic jij.it I JL«Iu1 J* JJJ Jit I ^ AjVitl u * 
jo nLnSf 1% ) : A_!$i ji JJntl jj . ( AUI Jjji UJ (S^uj |*SH jij ): jl*J Jl2 ^uLuJI ^UajJl jj .( Ulji JJJ jo jlSj Ijjuu (*lj l^>wJ («I l^dji 
j-c jij^ii kijjalU jrfij^iatl j^ ) : Jbu <sjjj ji US ^35^ Vl illajJI Uij. ( (t^Lu ^jsi fitoyij y. JLu A)^2 ji lijj^lj . ( JJUbtb I44&M ji ^Utl 

. (jrdAl^l 

AJjjill ALJI : (jJlAlljliall 

: AJ^JJI AiuJI jaJLa*- jrf 

. ( <jP${v?3 VI ^4 jl^^ljc JkuJ U^ ) : JUj Jl2 : <gtt\<g*3 ii^Jt -^ 

■ ( (*^! JV U j*UU juit ^Sltl ddJI LLtyij ) : Jbu Jl2 <UJUi ^uj WjSJI ji>sit jru*flJ Ai^Jlj 

. ( 2tL»^ i*>ui <Utl J>uj j fiSJ jlS J^t ) : (J\xj Jli : i**- < Ldtf »jpa ji (>5U()f I JLlwAJ AiuJI -^ 

. AM%aVI A9I1lU Utdafi |jiiid4 JJU (U J4 AwJIj. jijil (jjjli*' j* jtu jUij JU^V 3- 1 * 8 ' U^i WU^xxJI S^UiJIj AiuJI 

JI^Vlj uiUWIj uIjUjJI yl* ^Ulij A^- J444& 2uibdi>JU 4J^«iUiVI Ao^lj . AJUiaixtl UltJl j» lualSil AuUatl Atftj^JI (iK>Vb |»1»JI : jA Aoitl 

. ul>)Vl jJLi ji il^-VI ^J J A«J Vl uAll« j£ JJ J j J^bwJ ^>#-i 4^- J4j l4jW.j ubLw-it lj AuaAwJI 

: ^5U# I AmJI j IfJI jl«J jUI uUuJI jjjlj 

. jlSUj jUj JSJ l^L^-iUsj AM%aVI Am>uJI jubw jljj) - ^ 
. 1 'My'ittj Jiw>'i J4 JJlli Jl^-Vlj Jj~JI J4 JJUI uUltl jild ju }*fctl A)>«J ^yUatl i\yi\ jljj) - Y 

U>W Afi>ll< UJI^ jrf AwiUlVI ASHtUjlkM^kj . iltf'Sfl jAlAJji'U*)! 15S j# JJjUJI ji 

. U*frU> UbUjjl J.U jLuj SUVl >J^d bLunatJ gJjUtl - N 

. At4 * J I »^4lj AJjLaaJI ulJ A Jt U -Uaj gJjlUl -^ 

. IpjLdT'j LuiiijJ ij^V I (v'5f I J* A«Vl JfiUIt J*»«J ^Jjlllt -^ 

. Jiii7iiitlj>M»t*tl j l^U i'jlaV'i ^*J ( i tCiJ-U' A8j*l uid^ JUm jjjUJI -' jjjljjj 4*jj*)t 4«l)t : j^iiaJlj^m 
: 4*J_>*tl 4*1)1 uUu jjji jrf 

4il*atl 4*»5LVI ujjuLf! jru 4SjuLtl 4*1)1 ^Aj 4*«Jlj ji>2)l 4a) 4*^*11 4*1)1 - X 

. jiji)l Ja2#- Jit*- jd l^JUij 4*jj*)l 4*1)1 i£li2j J>di uLu - t 

. 4*»}L¥I ^1*)Ij uiVlj jjjlitl jJjJu Jy jrySa - 1 u*g*)b 4*jj*)l 4*1)1 jLuiul -V V>Vl^l^i:^l^l I jUiiila 4Jj^)l Ji >***)' " N u Uu*t l ul«4A«|4&£^ . (wifl 4j$a w) ^ 44l2*)l4 U fr» * * l Sludtlj 2x4 * 1 1 j SU S jl w l lj 2jj&>I ^LaaJi 2u> J*»J Ipi f»lt JS-*j 4412*) I jjI$4 jjji jl 

. ul4l2*)l /^(£>4>*)l jjo*»)I>4 jjJJI ji 4*)l SjImVI jlatj U«J . 

I*oJ_2jj 4_ulx)l '*"■'- f*' AJiUaJ^f 4_)>9 Lu_wlj . Lulaily sLu J> 4kidi uU^uj LLjA ^ UjIaj i b^^jfj IJ££ j*v i>**j IiiihC) 44l2*)l jl4 (W j*j 

. £)Ld»)l 

. ( J*4 J4 jysiwil («SU« >4 (4*»ljJt (*S*)i 4U ) : y)l*J Jl2 US t 4*»5L¥t u$*wl) ,j*Jjl3 3*£ i&ci J&«J 4*«}iw)f I 44l2*)l jl 

iijLi»)l «U*iVlj jljicVI -^ 

: 4*4%n)f I SjLd»)l uIJmc jrf 

. ^>*»llj Ji\X\ I^Jj*a*c S$2j 4*»}L¥I SjLa*)l HJ4>> u*^ : 4JjLia*)! (**2)'i J*!' 2*4j - i 
J» J ,.,^ ,„ivtu »M .j ti :", ';';>j ( uVWIyiu ^^^lu4>*4 4*4%iiVI«jLdx)lj44l2*)l jidJij : 4*j>*tlj 4*il*)l ulj**tl J^ 4*»%nVI jjUaaJI jljj . u 

. 4*JLttJyi^ Jm4j SlU) ubuaj j**a . ^jkd*)l sUiuVlj jtjicVI ^ tap! I4) «l*j : Am^LYI SjUja)! j*ii>dWI SjLfl*)li'jl2*ul-2 
4i jJij . jrtS2*)l ylfc yMj . J2*)l ji23 44123 iwikiV I 4412*)! ji d)j ^LdJlj : 4*«M«VI 44 lilt I ^ 4Jjlu*) I ?i'n(jiH 4J£*ltlj 4*^*1! uU^2tl J$*j . J 

. J**)l jpuj 4iu {umj . (4*a)l y)l 

£)La*)l JjbbcDU ,jil4)l jAliill <J£ «ji2)l -V 

. . . .- . -. -* , . 

: ui) U Ji \&j*p ■ V^"' 4ia) jjJJI liA 44Ls*U jl ixji 

/4w^!44l2*U4*jl*)l4**^il^l^2)!j t ^«5fl .' 
. 4*«»f!44l2*)l5*«Ju4 Jjl^JI i^>um JbudjJI . X 

jlJJU)l J4 ^lu «bji ^ "j-"*"j jUjJI J4 jj>a jja i'jj^li 4jjLd»)l ujlx*)l T 


♦ i.*j ♦♦ jti**^ii *t •*♦. iMAl, ♦* ♦♦ , tf>iM ulfifittb 4m>VI 4Al2Ilf 2Lfl^fi : 4dU(jJt ddb-jll A*>}Li)M 'djLiil AjJUa k^aid ja j^s : ¥ji 
: ^1j U i niifitl llij>d jrfj i bj» Juliltlj SlllJI JjlmJ h4*d i niiritb ii^jiij 

. f»5L}U iitiitl Jjliut!^ ijjSJI J>dVl djju V J4 Jli*j . fk%«VL ASjjitl ^ uljJaidlj Jl? juUit J4^uS J-Lc J#^J : jtidl tiaiij J^sJI . ^ 
A d W jdSyi uljjuj A*M£4JI ubuid AfliliM AjlmJ u1>i J}t£ bj*d ufilwj i i'jfuS JjJ yJI 4£)&J I Isiiu JjU AjMiluV I A»V I ud>AJ : AdjiJIj d}tib>VI . ^ 

. SUatuall 

A-UjJlII Aflliilll rtlut jAj^ta : LuLi £Lu¥lj j-UjUI ijjIJI yic ji^u JJ1\ ijiLuJ'i'i i'^iJI : J^-i l£d £}Lu V yjJI ^JjJJt i^iiJI j>a jjji j* : Au nl u aJtj 4jj&wiUlj AJjLajdVl »£dJI T 

. 2ju2Itl d^lltl j* A*wUJI 4jj&waJI 'i£l\ JJJ yf I dbdJj . Add 3*i*J iJJt ^yftljjJIj ^clusJI 

^>Sf I ulafiil J4 Ajwi»«5f I Aaldltl bid>« : &G 

: ^Aj jtLudi AlUji ^ h^d^il lift j.aAU 

. lAjLdJ l^dG Sj^5 Hi SjLa*JI djj . ^ 

. I^dlj d>jj lAjbd I»-i .V 

. lAjLd JjJJ |0£|J JLP-i . ' 

: 'ijdaQX\j jasijJI kid>« : Jj'ifl -Li»ll 

. bjidsli.j ^> Vl ulfllflil ^jj ^5ki> I > IJJI yic iliSiVlj AwiUV I ASlitll ^ iiUJVI : AJ Jljil^ 

: uLuVlj ^aIjJlII . Am%«! jw. A&loj JS iLjj j^Uaj - ] 

^>'Sf I Ulaldijl iU>J J4 iwiUVI A9|<U)I 'isiluj jrw"G - Y . yjJit b/iijj . ^jWaaJ I lAJAMj . ,jUjUI bjjlta£,j . u«-Ji J jftoV I j* AULi Aljadj AUIS AJj* JmJ 4Ji -iJdl lli rtJuaV 

. jaai ji 'ioi _ji 2l^ ^ i ja jJJJI jdjlaj V ^Ul AhaUIj A«SftJ I i^i Jl itclJJI Am%«VI J>«5f I y ^iu V -L2ili - ^ 

ijuLiIlj f»5Lx)f I j* Auu fj>d (WbbU ^ luu j^SJ id Jj Axil Jf$£.U!j AJ JujJuJIj f>iLVI «j>d gu<3>t jjJ J^U k^d^ll -Y 

. t^lo ujIaIuIj t^d JjJlj u^*«Jlj |vVI ulibj J4^uS {4 ui«laJ ^Ul Am^LiVI A«iU »MjlI}l gdljJI {4 ^dL V i^d^ll -? 

. Ac>ll< uVImj i «Jbbu< ubjlurf ^ iajljia fk^JI (ilUJli) . uVLdjVlj j;UiiVI >-it J3 jduklU Jjbl jji JiJjil - i : jbj JJIj J>jaJI tity* : <jJLUI .JJjii 
LjJ Lu£j ji l*J IjL$bl LtjAJ ^ jbj JJIj Ifd U JSd l^>^i Anal* AAJ>*Jt dflldAjlj ^>Vl ulaldlll ylfc J«£}l ^llflJVI : <U Jljil^ 

. <LuJ?Vl uLffjSU jUaJVIj Xyaa&l gHiatl SjjSaS -* 


^^^&I1 4^£& jJJUl uJliJ <A>k *j£ ■ W* o'i-^i ■*£•%*?• 2al2*JI £yl.$5j JiJ<s5f l^JIm J^^Il - ^ 

. 'iwiiuVI 4«Vl SjLd»J 5i>l*J Aj^nJj jam <_^9^tl -^ 

. L&luj Vj LjJLS ^J^jj IjJili Vj i»V I LJatidJ ^jAl^ Jibtitj i_>5a uSIjjtil JiJjIi -V 

i 4m^LwV I i L ili u llj i'j*sbil ul&Lull JwLmj (tdiAlM jy ^al^Jlj ^jIImII jl^ajj ij^abil ulilidiJ 4x«%iiVt «LjJi jy uJ>i2ll ul£ Jrf*}l : *iU .u Jljil 

. <Lbb>j <Ly l$j "ikjx» j»JAj f^LVb J^&JI -V 

I ... 

Llu lift jlSj i U^wu uLdiUIl! JaJ *<iy.>*tlj iwiLVI (will jy Jxiklll yll Lb JJ juuiiX\ JtM bJ : <U$2t lil^il lift jBy |Wj&)l JU£ j^ISJJI lit j>dj 
V <bjLd_^ SjjjM-u uLda*« L^ji J5^- ^ i'jAu»« luI^j Lpi ^ 'AdUjjJI 4&Lull uUUm j>aj . Lb JJ 2L9L&I l ym'i\} ^Jbil jam «>w AjV . '1)L\U Luu 

. AuLp 

: uila^il idj 

. b>^ j^aj bjAfjAJj A*wilu)f I «LjJi ujIjJJ J>«5f jaibj Jb> <U3 — l2*1i - ^ 

■ juW JAj^ilttVI A*^£ jw jfljbjuj t jaAitlji niiritl j^tiii t itLw^wVI 4ALmU jJ>«j iijj— iJjII -X 

. ^ji-Vl ulaLull i'jjlaj 2bu> ^ LUSlllI iw!iki)f 1 3il2£)l jjj Jmjj ^Vl ulaLult luul}l J! ^ijj -^Ui - r 


. Ip-uLai- JjwJ j S±«}L¥I 4£liu)l J^idi uLuj Aluaj jUj)f I - ^ 
. L-« ^tUl (3*-i *j lAbL*J ^ji J4JII AJtid A«&bJ I jb jlo? I - r 

Jjujijl lAbljrfj AkidVl U>tJlaaj 2±«}L¥I ijLiu J«l« uljuLalj libfadlj 2bj>5 *»£ AfiLi J4 ^J^Ii lift JUxu 


JlJill idj 


. ^>Vl ulaliill ^ jbjJJ! j\ 'j%JW lukJI jljiri J4 yii hi%il - T 

. UMjG 4dW%«yi 43&JI 144J4 {4 J*JbtU I44jil -V 

. ^^Vl ulaldxll J4 Ipjldlulj b>Lu ^ ulal^ll ^juShiilfigt^jltaLiid^il -° 
XbOLVt ddbuuJI : ^JQ! (UJI dJLuult jlSjlj ^m : ^/tf I dJbjJ! b-iUaal^ Axl Aw5L/V I J ±luJ\ JujM i J-jaJI ' iutS i ij-u^iJIj pl£p'lt\j ^j-!l J*H* (r^ ^u*"-" il^fai jjJ juaJI ^4j iiuJI J4 » J^U ^ Sj>am jji AJ^ (^uuJ AjJjS -UiiaJI 

. £&JI >l4£j $*uJI -Ua£ 'iijliil j^oVl ^ «Luu J^juuIj 

: j»W1 £}lkk»V1 <J) SiiMll 

. uJj AlaJlTJ Vj d« A?JUj V <U?Ls JJ£ LudJ ji%J . ufil A*)l j-mIm j . <U jJ-uJ JjJJI >« VI ,,4 

: Ifrtqyifj <y>%»VI £5lkiaVI j S-LuuJI 

«j_wj «_£*■ jiiJIj i j#Vl ^£Jlj i Akijj i AuSj i A*Sj}Uj jUjVIj . AJliidj AjUw'Ij AiyjJjj ALLAjJi J3 <U UM Uj AUb ?Jbi)l JUjVI ^4 

jj Jjt J^tai J4 AfcLtiall jaj-aJJI <U u <b U JSjj 

i>Jbji>>l |«l£ jUui 

: yi) UiibLuuJI slwl &» 

. A) j^ Jj?j j»Jxj AJbii ji AJliw/l AjIJj i^uJI Jljiil^A : 'ijj Jj^jjJ\ uujjij 
. AlSiUJ^ ilj&Jtj Jjtwila AJlJ^j AJUflij AJlidj 4iUttii^«l^iibf>j*)l J«u*-i^£>u l<w^ ijLaJU AUI J|_^I$A : b"5Uaial bU^jUl LJJ>U 

:jUjVI -Y 

L. jjiiidUl jA : AaJ jUJ VI — u >u 
. SUiaatlj joluj Aelktb Jjjj jlS>V lj £jl$*Jb J*t$ jUUb Jtajj j***J^ J file I : b-i(k«l jUj VI -iu^u . »jwi <U£ fcjiu I* /• 'J** *i^ (j**! 1 . ^ .** <**U> (^ Jjfl Sf I : AiUI ^ jj JJI J>di <-4->>u 

. Elfj SjU. u>La JUI A»j}UI A»jIjJI AcllaJI £» : fbJI £ilk*VI ^ JJJJI l^Jjju 

. AJ^uj AftUaj Aicllaj A) Jil>s V i J#j AIJI S JLfc J* : ,y iluV I ^iUawV I ^ jj JJI i-it>U 

JUjVI jlSji 

AUUJUjVI 

uliid^ J>iiil *J^-j *Jlj AjIJ ^ <U djj_u V J^-lj AJIj (Jlau »*}*# J«ISJI ^JLdJJlj f>jl*JI JldlfiVI AUb jUjVI jhHu : VU^I AUb JUjVI ^j*) 
( Jxll jA AUI j'b dJJ ): ,JUj Ji2 . Jb> J c j* j-"' j^ >j Ulj JUjJlj J. M ~" ■~ l '-'i i ; -^ 7tl ILajjyij " '';•" "j^ A jj* jaumtl "^^j " 

. ulldJIj iUw VI bU»>>i WbLAjjyi Jj?£3 *H>?>" -^^J u^ 6 cU^J o"*^ ^"^ U^X'i : A*J>JjJI ±»?£ : V/i 

( J*JI (4%; AUI i&ii ) ,jJUj JlS A&lUj iyil JS uj «j>j^A JlaJj AJb&u AJb jfilfiVI^Aj 

. A&i- Jly i £Um AiV ujJI AJLu J? Atf lj iJZil jLai! UjJIj jj-UI JJlitJI dlltl : AiUI ^ UjJI Jxt 

. jjSJ\ &jiOA} jrfVl jJ-Uj jjjJI uAljJ |£l£eJI ^I^J >iLUl dJU AJb jfilcVI ^4 AJJj^Jj ji JJi yjwj 

J-4.-4J tluL Hi <UU, A*a$JVI ■4*>> J"*"'-' j i«^" ■***^i ^^jJI ±i?£lj . d>«JI J4 SiljjJU £& V lAbb-j Au^jjJb jUj VI ji |tbu ji <jiuJ Ufj 
l«S3}j_i 4)1 jbx l £ll?' j< JA (tSok <U)I uuJ 1^ jS J I ^LLt I Ujjb ) ylbu JlS . ^>jm jjj ylbu aLu$j>j jUjVI j^ a*jj«*j A*«ij SjxIS ^it VI AaAjJVI 

( JiSS>J tfiii i* VI All V jijVlj iUuJI jrf 

: A*A>JVI J^>i : LJlJ 

*i>w jjjjw JS j4 Siljjllj LUdSj H*ij V$S SjLxJi 3^**"^. o"*2 w >^ il2iti >* : A1A4IVI -U?£J ji Aijjw AwlaaJI A*J>w j^tajj AiAjJVI -U^4J A*uAi yl*} U«j 

( JJ-U**1 VI (jajy lj j*JI u2b» Uj ) u JLu AJ$aJ i j4l*ll (Jb> AJLc 4A . 

( jj-U£li bi V I AJI V Aii AjJI ^j VI J>uj J4 dl«S J4 LLLiiji Uj ) (jlbu iJail , jjsu»-i JmjJI S>£J 4A . 

i file.] Alj_«y AUI : ujS $ .-iLfc ,jlfi AUI J^U iij-LJ JA ) («kij <Ul£ AUI ^La JlS Ale AUI ^idj J^ jj JIm UJJ> ^H . UUM^i Alii- yifi. AUI ^ 4i . 

( ILlu <U I^Sjd*J Vj 4JbUdU ji 4JUfi Jfi AUI ^ : JlS 

UeL Vj Lu_£ <U dj-Li Vj ill VI >iuu Vi |«£yuj LLLu ilj* A*1S JI I^Jbu ulISJI Jii b J3 ) JUj AJ^iJ . jjJUl j>«i J4 juliil <u ukiu U Jji ^» . 

( AUI jji J4 bbji LdM Luii*J 
VI Audij <UU Jw fu: 4UI VI AJI V : Jli j^i 4UI VI AJI V : \ji£i J? j*UJI Jjlii ji u>«i ) («Lij <Ul£ AUI Jua JlS US , LJJJI ^ i«*a*JI luu ^» . 

( AUI ,jU. AjLi^j iUM 

(jLaJi J4 jUltaU UjjUlUljUj 2i*JI <Ul£ AUI ?x Jii AUb dj^J J4 AJi ) JLu AJ^ilS^Vl ^i)buJ! uui^A . 

( IjruJ jjolHj Vj AIaJI j>b»iJ djjjli jrf>a^ Jul ji>SJ J4ubeJLa)l J4 J«U j^J ) J\»J AJ^d} . uULudl jjlu J>j2^ «uaJ iajii 4i . 

: Hall AJliaj ^IuaJI 4UI iUui bUy>> : l*;G 

: Juu Hall uliidilj ^IumJI jUuVb jUJ Vlj 

( L-> -\4tili ( j La aJ I il*«Vl 4Uj ) (jibj JL3 jnlLtl uliid **»»• j* 4>mj JH*Jlj JUaJIj JUSJI uliu * jl w j uiuaju Jbu <ub ?jbJI JldlcVI . 
^jj*JI^4j jijVlj ul>«uJI JJaVI J*II AJj ) ijJbiJi AJbtua JlS AjUmj AJUui j uUilsiij uLu&l ju«#- j* Jbjj <ubuw eijJLL) j»jbJI JlisitVI . 

( jrud^JI gjLtaJI jA| j/jai <UmS juJ ) Jbj Jl3 . ubWlj «U«Vl J4 (tki j <Ulc <U)I Jw AJ^uj <U ALji Uj rtmiiit J»j JA AUI <Uui Uubjl . 
djbU j_ftj jLajVl ASjiJ V ) JbJ JlS . AJI J*iu JS jlaS^ iU: j fyaiii\ ^i£j <Ulld AjlIlSj AUl ulj Aiti^ dljil j£ fklDl >«Jb f>jl»JI JldlcVI . 

( jfuisJI i ft4*U| jAjjliajVl 

aSJHtbjUJVI 

A«ul^SJ JjJ j*l JUjVj . HjUaJJ H^IUsij |tplaid jrf todLtiaJI AJjJIj^JJjJI ulISJI /i Jjj UJJ VU#-I (»4J^>J />jl*)l JldlfiVI : ASaHtb jbwVl tyiju 

. «jj yu Vj jLd2J Vj J Jbj j«a J4 o^iJ I jrwi Jj jiaS ja^aJ I A#-j ^Afc (t^w AUcj 

(44J^i jSJI J4 (&■$ fitf JUJVI (*S> 

«_JI Jjjl Uj J>mjJI j^l ) JUJ JlS . jljiJI KJ**^ V^ -^ l*^ V^i (SAi^i jiii j*S jUjVI jlSji ja jSj VUJfl (S^JUtij (tftftiaj («Aj^->j jUjVI 

( ALajj AuSj AlSjH«i AUb LUi JS j^wjilj AJj jrf 

: b>u S^uS uliu (*^Jj 
( iCj U Jlitll j Ju>J ^bjj uHJJ (yi« Axtf'i ^i H«j ASJHil J*b- jajVlj uUauJI >bli AU bUxIl ) J\xi JlS . A«da£ A4b»j A*I?i atji (4^Ji — \ 10 ( >ljit ij5J VI ^A Lj jA VI ibj J>i? (Uju Uj ) JUj JlS . ill VI l^ua*} VS^uS Jl-Lai ^ji - t 
( Jii^d * J^*i J* 01 J >V ' ^ . ) o"«2 J^ ■ * + m «II j* j>«j*»*«j SjLaJI ,jU. oDitaM (t^Ji — t 

pftUfii > £JUJ 

: £Ui j«j SjruS JUci (4^1 2&iUI 

( Jriia ^l£ Alp <ula Jjjj*J Ij-Lc jlS j* ) Jbu JlS . sLuiVl ^le y»-jlG JS>ll >Aj : ?iUJl 4*lc Jjjo- - \ 

( jJjil&U jJla AU I jli JGuwj JiJJ^i *k*5 AlSJiUj it IjJla jlS j* ) (jIUj JlS t jiaZlb JSjll jAj : j»iLJI <UU JdUlSoa - T 

£>^i <>— d ^J (*J if I s\m ja VI jtfjVl <S J4j ul>WI <S J4 fruok j>dJI <S jiij ) u JI»j JlS i Add jiitlj jj*aJb JSjll jAj : f5LJI <ui£ J*il>«l — V 

( jjjJiu ?uS («a ijja 

( («5j JSj i$itl ujjl iLU |«Sl£jL JS ) Jbu JlS £ljjV I jiwJ JSjll jAj : jl%JI <UU Ujil di« - t 
i<u_ds («Sud£ ^%« l^uji- (S^J JlSj Lul^ji u*Iaj lAjib- IJI ,jl^ fyj AcUl JI (t^jj IjajI jj III J*«$ ) JIm AJ$S <i |4A>S: JjljJI (tAj : AbUI Aiy' — o 

( JJJJ£ lAjAJ-jla 

( Jl.Lu ii>c - ASj> L>l£ ) (jllaj AJjS <S f»}LJI <Ld£ iUU (4^JLM« pA^S J j>l$)l (4AJ : jliJI 3j ji- - 1 

( XuUj J-U4J |4^SjS ib> JJijA J**}i ) u>lu AJjS (S j^j^Siil (4Aj : Ji>*II Alw — V 

ul&tUjUjVI 

: wuftb jUjVI^jJ*) 

( l?L>aj Acj^ |4&u LM*^ J^J ) (jlbu JlS ^jjjJI AjGS ^ l^U :^c jj^ jaSj ALu> y!l » iJju< LIS Jjjl J#-j ^a <U)l j'b fo\xl\ jIaxcVI - \ 

yit a\jjli\ ujS1\ »li jaj ( &uiy>j (4**lj-»l LAtia (jJjVI LAtiaJI ^a) Ola jl ) ^Ibu JlS . AjjUuJI uIUl J4 AluJIj ullStll ^ >SJ Uj j»JIaJI iliiicVI — r 

. j»}LJ! ,«-uU. tTiiac JtA J^mVIj Jjjij ^k, j^jJIj &*)* 

(U AUI ,»%i jjtmii J (t^L« i>Jji JLS lij (iSJ l>L«jj ji j ^n kdi ) Jbu JlS US AojLJI AjjUuJI ulSil dlj ^S JuyiJi jSj AJI f>jWI JldZcVI — T 

( j>*bJ (4A j ifik U Jju J4 AJ^jJU ^_>j jl>iJI jLi ^Sj |»luj Add£ <UII ,jUfl bUM LLuJ j&*jl\ |Ub> yic 4UI AJjJI £ JJI (ttf-jJI j*^jJI ulISj jUWI uj j»i!S jljiJI jb f>jl*JI JI2I&VI — t 

: yb k) jUj'VI 

( jjJaflbd AJGl^^SJJlLJy j*i Gl )o Jixj JlS t A&aiu J~j j" AUI J ;c " p^ c " j'j"" ji - 
( <Ulc lu^juLSJl j^i Ajjlj ju USjj^^bulIS^IiLdl LLl>il3 ) Jlaj JlS ^ Luk j^i^ljbu*^ ill -uSJ (WlAjl^AfWjiJI jljiJI ji . 

ulSJb jUjVI|»&>- 

. AitJI jaamj jljiJb uiSU yJbu <UJI uLS (S SjjSUl A u rti fctl luSJI jrf '"'j' SljuaJJ ji VU»j J* 1 *" 

J-^bjLJVI 

: J«jJb jLv VI (jiw 

. <Ullujj (tAlitaidlj Ax^>J n^al»l fiLx ^IlaJ it jb ^jMI JldlcVI — \ 

. Lu_> j V^aj jj>u£J Au4^ (SAj jjLojilj ^LuJ'VI J4 AihLtiaJI ALiJI ji (U^Sil jl>sJI «S (SAjy-J (SAjii Jjj J4J jLj Vlj ?jl*JI JbUcVI — T 

11 : (jU Uj jLuaVI uMj ( AUI J>uj I4M ) ,jIUj JLS . («kij <Uic AUI ^^Ls LUA4 s>uJ i 4 )^' Jldl&VI — T 

(ijuuJI (£>b\j AUI J$*o jiJj(4SJb-j jrfi J^-l bi JAM jlS U ) yJbJ Jld . jrdujilj <LtuVl («Jb> Ail fjbJI j£*cVI . 

H&Lui U jjjuJJI 3iLm AUI JL^-t jlj ) J\xi Jli US AjjLJI uISJI £ AJ jUj V b A^ajJIj <U>uj AAufj (tLij A*U AUI ^La «>SJ ijj AJI <»jbJI JliucVI . 

( JJIAUI J4 |4&u Ijjj ljiJ/iil£ Jl3 bjjjji WL3 ^jjal ,<&li ^Jx |4J^ij («j>3H Jbl AJjmiTt} AJ j-U^i) |4&u It 3^^* J>«> («Sj«tf |U &&?} ulIS jrf 

( l>j jjj Ijruiu ^UU A3IS VI dllLu)i Uj ) .jJUj Jbl . jruw^i ^lill J\ ujjlw AJI ^bdl jfilcVI . 
Hf>j S yJI IjJ'j j-aJ Uli I^LaJi IjJli ^j^ Uli jl>ttl &— dimJ JJ*JI J4 i>flj dddl Ld>id j[j ) JUj Jljj i jdfctlj j«jV I (jll uptM AJI j»jbJI JlSIcVI . 

J«jJb jUjV I (*S* 

AUI JTLJ t>JajAi ji jj J_ijjj Akyj AUb jjjiSj JJ JJI jl ) ,jI1«j Jbl , ikuaoj (4^w AUI ^au j*J$ VUv>- 1 J*ijJb jrfjj ,y^ Lwjrf Vj UUw> (*Uil jjiaJ V 
( Uj^j bl Jx jjjilSit b.uclj laV jjjilSJI |«A Jj ji %u»* JJ; ju lj Jjuj ji ji JJjJi j«**J J^i J^*^ j 4 ^ jVi^J *bxji 

>Vl jyjJb JUjVI 

:>Vlj»^Jb jUjVI^Lm 

. l^llijj LJJJI i'UaJI sLoj j»jl*J< JfilcVI . 

. ij^Ul aLJi 5**«j WjiJl jljil i£ *■«■* Uj ?jbdt jliucVI . 

jLUlj Ajj_uj uLjjJIj LfrdUUj S-ifrllj Al«&£j ul>dlj <uJjj uUaJIj aJ$£j>£aJIj ASamj mutlj <Jju Ujujtl jx AxjdUtfl jbj>Vb f>jbJI JliilcVI . 

■ l fo » V J 

: > VI jtidJb jUjVI pS* 

(>5TI j»^JIj ilb ,>i ,> jjJI jSJj ) <jll*j Jl3 , jUjVI jlSji ,>>VI j»iddb jUjV' 

: U> ijuijiia |4Jj&l jljiJI ^ AJj 

. <U)b jUj Vb <U jUjVI k)j - \ 

ubVl^^i^jlISVI-Y 

- : Umj AAQlj t^l^Ilj Jly VI j^ Add U i'>SU ji- V I ?^dl ^U; uiiUai ^Ul iUu V I »jjS - V ( jj JJI fkjj dJU ) JbJ Jl2 . ultJtJIj jl^l m AJ'V : jj JJI ^ . 
( luuJI ji^J I j^£ ) JLu Jli . sU/i (4Aj>Jd J4 (jutiJI U9UJ <Ldj : LUUJI j»JJ . 
( J4*J! j»>J j lij« ) (jlbj Jl2 i jJX Vlj jjJi'VI Add AUI JMJ UdL^ : J**JI ?^l . ^ Vl i^Jb jl>JJI ^UxAl A«£i> 

( ji- V I jk^ddlj AUb jrfi J4 AUI kL>Ua >«u UJI ) J\£ JLfl . (tlull «Um >?■ VI j>^db jUj iU (tdL&JI jjV I - \ 

( j^tf-jJ V LlUI (sSJI^ lli£ itSLuLb* UJI|4duuJdl ) U IUj Jli . i£>ljJI J^jJI Ajlt &JAJ ^jdfVlf^ddb jUjVI^jI — Y 

. IJji Ifd jjtuJJi UJ IS IfJJ I'VidJ.'juj (4AUJJJ (AdpUuJIj Aifi (tdjIlJAj AJ jLoJI jUwJ 5>S — T 

( Jduu 2?j JJi bljj LSj Lu« llii wtcit i^i lift jjjilSJ! Jlid ) ^Ibu JLi . u^ll Jaj ujuJI J4 |»fr*»JJ (tAJlauIulj jjjilSJI jlSJI — t 

»ji»j «^tf> jJJJb jUj V I 

. ALldpj AdjuSj j^wJI jiw : AiJ jJJJI 

. JjVlyJI JJIS^A U«(«1JJI AJ iSy?j AUI (tU AJ Jm U j* : j jilt ^ilkuVI ^LUl 

12 ( tbj VI IjJluj Vi ib> tftd^i ) Jbu JlS , JliiVlj j»lk-VI : Si) iliiJl 

JjUI ^j jilt I u?>«J Jli}¥l3,$l*ll^A : $Liui) y^ilkiaVI ^LUI 

j^Sxuj jlS ^ Jft SuiS Ua**« UU, !«l£ ^Ibu ill ji ili AkllM V giJI j»jWI JliucVI : jiillj iliilb jUjVI ^ 

: ^Aj yJ'y JJji tfifi JuTmiJ j-UJb jUjVI ji |^xu U< jnl47m'lj 
. Ia^Lmj ji JaS jLcl'i JUcj ^ <uij {UJuiJI <U)I ,*L»j jUjVI - ^ 

. AUiLltt AjjiSj i' JJLUl <U)I Attii - r 
. 3>bw «l>w U JSj jJlaJI AJIj ulSjlittl JSJ 4UI jLtj I - i 

jiilb jUjX'i*^ 


( jjuu oLutL^- s^ JS jl ) yJlaj Jlia . ^l£ 4I4? jjiJbuiSlu -i^M <u jUjVI 2uOhtf¥t dJLuudl ja3Lm£ : AxJLJI dJb-jJI UJjJ j^sj LJI ) JLxi JLS . XdidVl IAjjLm ^ Up aui iii.-u A&$dM ^ Jj-^ ( ^i ^>*2l ^i jltddUl Vj iJbjJI Jmj V '<CuLi iwiLVI » -uiuUI 

( jjliil*) AJlijijSllI 

: ,jU U UjJUjJ^ iwiL/VI JitUiuJI Ubj JjVj j*j 

( i^uli <uc («Slp Uj «j j& J>«jJI (*Sl2i Uj ) Jbu At^S iUi j*j AiuJIj u££U djjfti LbJl 4*w>U Ja aJIjJI ja^Jl >»!>» - \ 

( Lui j^LiYI («£} UdUdjj ^UaJ |4&d£ uuii ij |fli-ui |«£) uUSi ft^JI ) Jbu JlS . AllujJI jxLu ftUJj jj JJI JUS £i±u — T 

( VjMuA A*A jlS ^lijji JS JljAllj >«*Jl5 J*»JI jl (*l6 <U dki ,jJU hiZi ¥j ) JUj JlS c |4l£ ib <U)I ^Ia Jjiill 2uy - T 


<U>b£4.Lyi£ jjJJU d-^j (tSla ) JbLi JlS 1 l£d£ ^lill 4UI Jl*' ^Ulj jUjV'J ■^^ , J>^i (jM J^ 1 ^-^ o^ 1 *y*JI i'jiaiJI jw Addla SiLlaa iwiloVI «>Llm}I 

( jfctil jj JJI dU i <U) I JlisJ Jj Jlu V Uxk j«liJI jJai ^Ul <U) I UjJaS iiu#- 

I^SJLAjj IjjL» JS ) (jIUj JlS 1 jlAjUlj JaJJJI i'jjjik ^A Jj jlsb jtojj l^idSLu Vj jj>w Jic I^Im V UJi A.tj-tyaJI 'iw%«)f I SjguuJI <U uidl^l U« 

( jjSjLs i»iis ji 

: "ib JJiaJI jiUI tflfi idi*JI 5**JI "iulSl ^ <U*ii 

. <Lu4>Ilj 4UI Aju>)jj jljil^ j»l>It JL» ji jji ( j^Jlidl cu fki i^« ^£ J4 l^2b> j»i ) ^IUj AJ^Sj ( Uj-JJ <U)I VI 44JI Ufd jlS ^J ) ^Ilaj AJ^S J 

jV j«U2JI <bbd ^£ JdJj LLij ( («dd£ Jb> JSj ^Aj «>« Jji lALJi i|jjl t. »t . ' JS fiMj ^j jllixJi ^^lm J4 JlS <Ub> ,juj^ )lw LiJ uyij ) ^Ibu <U^S _t 

. ^IjVl iLJJU ujutl SjSJ* J* ^Lf\ 0i\ 

. bL?)Ill JtA <UJlS u ^i \<JJ jditA V Ai^w l^dd JijAA V AMidlj 4M%nV I i" .Ui*J I 

( J>l l>iS <U jSj ^ jJ^j (tlj ib («I bUiail <U)I J>l 4ttl ^A JS ) J\xi JlS . »i$*j uLub (jJIaj 4UI ulj ^ «>Llm}I ja*l2S 4Ub jUjVI ^A 

13 ( J#lj AJ! (^S^l UJI ^1 ,y^j (*Si*« j*j IJi UJI JJS ) ,jJI»j Jl2 i il>ill V$ ji$A£ Ifd jiud «£J ~iaua\j (Siuj <UU AUI ^Ld ,j*JJI ulj ^ f>5Ui¥l '-Uacj 

A_«lj J-ujJI Aki J4 udi- JJ J^uj VI (4Jjrf jJl Jj-JU juIUj Jljj i 4jl4$1VIj AjU^JjJI Audi j* 4Jmx« UUj AAtilj (tLuIl Jik. ^ AllwjJIj 'i$ul\ AjUaJj 

( ?WaJI jilSb GlS AdJlid 

: AMitutfl SiLuatl ££idj jAliJA 

: JJJ 41m i J4j di'i {4 ^Ikl) Aw!>lw?l £.UibJlj ZySl\j £>ull sljj i"j^->!lj JaJljUl J\ jj^J -*"-^; u - ' J2»JI : JJjuJI ^JJj AulJ^jJI — \ 

. AUI Uoll? ubj^bsll JS i) Jlitll c? i^-pl - i 

. U^JI (tSbtlllj fcj^jJIj U^J ibbtluVlj AclbJIj U^it ^^itlj y)t li Aiwj bllS ^^Jl ^ <yillll j J~u -u^ — u 

rt-uLLL'fctl AUI yJI jJJJI u^i ) (4L«J A*l£ AUI ^Ld ,yjjl JjJiS /»%«VI ^>«udlj aVUuJI £$kj>1I jAtttt J4 : j*jJlj>laJI jlSilj >«uJlj £U*JI jJ>u — V ( d*Mmtl 


JUJ J_Sj ) oJUu JLi i l^ujJI 4_«l />iLuVI 2uij AifijdJI jd^idJJI rtuauu U Jj; i-uLxil ijl>fa5f I ju ku>b)lj AbfiXtl j«Vl ju jjl$lll <^uu A*kw>!l . bjjlul j liJJb J4 jruj IaIIm alius J I <U£ liii j* ju ifi HjUaaltlj Jdilajull ju AUI JLi ^ Adaw^JI — Y 

( j^Liiu Idjjij |«LiS l^jjii |4JjiSuiul (tSuudJi £^j V Uj Vj4ij ^l? WSai ) (V^ J\xi Jl2 US :jfdi jla stuiV b jUjV I ^ *4*kw$Ji — t 

djLill ) (4Uij 4_d£ <U)I ,jLd 4J>iJ jjJJb ufiiG Vj j/bjj V AudJ ui>J! Jij ( jj JJl Ja »>SI V ) ^Ibu AJ^ii . ^Vl JJlUb «iUJI ^ A*ku>jl - 1 

f AtUail jjlill Alt JJ 

( ^UJji (tSjiAJ i^jj£ IjjjbU V l>Ul JJ It I bjji b ) yJlaJ Jl2 . |4Pjlj£ ljt>4&l IJI |«pVlM ?JAJ jliSJI j* SiljjJI jrU <Ukwj ,j4j 

b>>£jJul AjUUAji )u>UJ JIJJ i yljVl ^ S^V! j* AbUJI Aulj^ilj UJJJI j* AatalUl UUftjJI JJJ Uuj ^ i'ji-Vlj LuJJI J> AluJI ^ A^ku^JI - 
( Jidl AUI j*#i US jrfdJ-ij LuJJI J4 JXLuaJ j*bij' Vj J> jf I jlJJI AUI JUI UxS jLlj ) JUJ* Jl2 Aufrl ^j , («^d£ lAlluS U 14 IftjIJlj * JLadl 3*4*1 : &&! 5 Jb-y I ^I^SidLMlljGi: Vji 

jUjVI fkj_dj US . ( jjjlJI Ji »I^S) V ) Jbu Jl3 ^ i£J^)l J>uS Jl «>SI VjjLH Vj^JS 5(4 ALliAj Jitfl 4jlt> j* ^Lii <j£ 4M5iwV I »±i2ai\ ?$& 
iCi jaj j^£d4 i& iy& ) JI*J J^ tl*3jMj uLuVI ^Ia jiuajilj . ( (lijtojj l^jta j2 ) Jl»j Jl2 . jlijjJIj JiUJI ^l£ (Willi f>jl»Jl jjfdl JU; iiiLuuJb 

<Ldc («A Uj £ki)l^ uuLdl J_$£llj JaJI j»>*JI$ AiuUtailj jtidlj 44jjdl |4AJJ£ jl (H$"tili(iil iijn c^J j$Jj*$ll j>wjllj 

V ^wjjj AUb ibuibal! 44_>*ll Jpaf 'iy$ udiJI AuJUbjjl*a)l £l>£jl jl ( (*$JUjI {4 L)Uj I IjJbjil jt*»$ll ujlJS Jl JjjSUJI Jjil (£itl £» ) Jbu Jl3 

. (wJlj (4^JI LuU. JUL <UL9 'iUjJauM Lui jUj I 

lfljL j|M&.|-r 

<Ud£ 4UI yJ-a AUI J$-w> Jl>y <U)I Jljrf ^ jJLaJI Jrfjdl ^4 jaJlftJI jUj VI SjrfJ jl (]}*ilj . (WAuJI d^LJIj jJLaJI J*»)l <U kjjj gAitiaJI jfilcVI 

( JjJUJli ludLfllnn i,jlal>« li* j'i ) JI*J Jl2 . 4UI J±u jA .iLtij |4lu$ 

AJ^a#. J| liJjL jtf^Vlj jflil^X I ,jlc ' SSjZS ^Aj u&l A«Luul J4 IbUJ A«l2LiiVlj £jU*JIj wJiJI JUfci Aaldlwl jxfl.'tj bLyjIII ulj*j jrf jl 4w Vj 

lAl^UMJ <UJ Jjjullj bjjkdHj Ajliidj JI*J <UUwl 44jMj Agjijj <W*ta«JJ <U>t -luJI 24jJW ^l£ AJUSj 

ylfwajl A^-I>«i JrfSfl iUMJ — t 

jjiJIj flaaib Ld) jaiiJI Jl AuJUktl ujlu iJJI tbb'j jU^VIj <Uuia£ ul iiCuVlj SjjuS jLjV I i'U*- J ubjjuaJl 

ilkaJi ubj 3ijJI z.i*M a& JJubhdJI JaJJuj j>«5f I jruiyu juLai ^ al^Zij ai^-^jj <UJb iLsJi jbjji jl*?X'j 

: «U*4^ 4^-j J4 LJJJI J " J " u " jrfjil SLc jluj 
1 

■ ^l)i *i" j* ^>" o" ^JU I j^* 4dd A) jdiM AJjj 4jj j[UJJ J4 A31) ji |4laJ jrfjil ji 

. »ji-5f I Jua j*o»JI ji (tlaJ AjV lAjiS J>b- Jj-i ^m 5(4 I^Uaj Aft>wj LuJJI '<d2ub- («1ju j^jll ji 

. 4jj «Ld)l iCuli jV AjL/- J L ; iU_JU J34JW Afej^- j»JAj «Ldj {4 j^^tl 

. 1^4 jJ^J lit jLJVI UAjHm iij fkUtaJlj ^IS^JI t^JlJJ (ilicij rtaAMiff iljlj UJJJI uljj ji 

. »_^5f I yJI ifjiu Ujjlt I^U J^-US bjJIjj (lUj 4JV Ij^JLu V LuJJI <Ul£ Jmj UIIa j^^tl 

JJIJdltl JuUil-0 

>£JL4j Ij-wi jJ JJI wuld Jxlb djj J4 jiiiAJI ^jj <U^J Ji ) JUj Jl2 . JjlJ-ltl J uidU ^r^- fitaai,\ ^jl\ ijJua* £ JJI jUjV Ij J^->UI lit jl 

{ jruluUJ \SyLiJ 

. ~aiai\ j£ L-u iJJI u>1a}I ibLd uALkJj SbUull »li >bu L>udj JJII^JI jl4 jjij-Ji Jl j^ll uuj ji Lj'lu J4 SjIaAJIj JU^^I 'i Jj2c ji USj 

jUS 5f I ^Ji Vj u_idj Vj uidj Vj jj# 5fj («A jrfjll LuidJ V ) i*l«a <Ul£ iUJI ^Ld JlS US j#5U bLa^l jlu#- j^jll Culd ij#i *5W! Jl Jim jlo 5fl4 

( <U£ 15 AjUlitl Ajbljjlj lJ>mi sL) 

JUj AUI itJl>«j jauJ j^jil jLrJVla <U AiaLjjIj AJbuu AUI {4 AacUJI AlAitaj ijjiiw '*uJiLuJL> ^Li^VI j^il ^cj ^ j*>u J? J j* AUlj j^ 5 " j) 
j_« jJhdi Vj ja/jf I ^ If j jIm-JI ^ Sjj Jllw <U£ ujx) V uuaJI (t)L ) ^Ibu Jl2 AjJ3I_>jj Aj (tbiJj t\jJ Am J^j Ja AUI ji pljj $Aj J**£J Alaliwj 

) (jILu JLJ tjJUbLJI tgmiJii gjl^ll JJj jM^aJI uUj LJbljall mUm3j jxllti ji» lJ>A j) jUjVI ulc IJIa AUb jUJ?fl AS jjuj^au Ajd$i«ib _>$*£jl jl 

(4_ft d_Uji J-ii («_ft J-) ^UuVlS iLtiji I4J j^MuJ V jlji (S^Jj Ift Jij-AU V jjci (S^Jj If) j$4<uj V u^L9 ,i*J j^JV'i j** 1 j* 1&** 1*4*1 &bJ -^i 


i>^Vl<^j$All AUI jl>j£j j-« uljwUU J*w ji ,jUJI ub-jjJb j^aIIj jj**ll ybnai J4 ilidlil ji «IJIjI AJaJI J^-Jj jjj>$il J4 <uij |tl£ jijliJI ^ j^IaJI £U*«I jl 
rtmiiit (tlila nfUi iJJUfc jrf Luihial jjltl ull&l Lujji |»j ) ^bu JLa ijrtx«>tl (maJ t_ul£jJI AjUjJj uJUail '^)l& ^J uUaJI ^ (U^&JI A^-j Avjjj J\*j 

(jJjJ> bjdd(4^«LJj jijJjuAJ j^jjlui jrf U^£ j>l*l IjjjA^JJ ji£ UU? Jft*Sjl JiddJI^A JJi AUI jjb uljWiJb JjL (4^WJ illrtT(M|tfrL«j 

(W LjU** 1 jajVlulj_2j yilui^dJI^ji^l b ) ^uJiJI wJJ^JI^ US AjLlu «JU»>i 4**jJ uIiIa AiuLi ib AJ j4Ju£ -"■'-*■ Aj> Aiabu ji Uj j^jilj 
ji j-ijp_ V 41)1 jl ) JL»J JLij A_bt!l yll «j_«i Jjjj («J Alt «j^lu3 <lu jj » J>Ld AJJju AUbu ji UI3 w ( SjiJw Uvl>u dLuV Luw ^ d>uJ V crUJ-J 

( sLL) jl JJi j$J U jiibj <U d>uJ 

g* 2 *t l (,1a S:Lu*1I jIjI : LuLi 

: yiLJX 1 ^jbUli AjJUJ^f I S^-'Jf I 3#»*j ~ ^ 

) Jbj Jfi. ^UieVlj ^IDl 4A9 AdUlllI «>jlS>>I uwbl Adibtj AJfuJI 4l)Jil ^ JjVl jruUil juiy Ujd£ ^ JUI JjVl S^lSjJI^A ^IUj AUb jUjVI jl 
pSAJufi jb*JI J4 Sji*- Ia« <J* (uj£} bl^-l AxaJJ (tlatxiaft («Sj>L1 ju t^Jla ilici («1iS Jl («Sud£ Altl u«u Ij^SJIj Ijijij Vj buu^ AUI J**j l>nidlfi lj 

( b> 

Adb^V uM Jia- (tSbb'i J4JJ V ) {4lwj iUU. AUI u J-j JLJ US (4^J ^iit}| Auwj ^uUJil AumJ I2Lm AJUSj JuaJI jUJ I iUj (tiuj &Ac AUI ^Aw ^JJI JmJj 

( imiiiuM U 

: ^Uifli yS>LJI JsUii^fl ^| 

u^a oJLiJbj Oi^i AilSui JSj :LuJI AailSUj AaJjmJI AjjImj Jj Ajj^jJI ulcjltl |4J$ajj yJLuJV I J4LJ1 laxid ^ jil^JI to>ji AjwiUV I Sdjuudl jl 

. uImIxII jrfi lii^ ^ (juL/ifl JobJI 

. jwJI JjiaJ jSJjj ^jjtil ulSjjl J4 j«j luM jrfjil -Li) £JljJI ^jl^l^A jUjVli . jluVb JuaJI Jbii JajjJ S Jj^li 

: ££L«I?VI j/UDli JalSDl 

J_m ) |%Lwj A^dfi AUI ^Lid AUI Ji-mj JLi. (4^} ibjSV 1 5 JJLmJ Add iLuhiJI jauiJ ajljji ju |VlJU j^LIt AJLlu ^ ^luUX« yjjv jrfjil g« I »t l jj 

( 4*xJlj j4uJb bUaxIl jJLn AJ^IiJ^dfi Am^SLhI IJI bUiM}l Jm (t^Abbuj (t^vljjj («AJl>i ^ iju4il ; s ii2)i i( ^»Ji^aj|jut)i -i 

jj JlJI^JI ji p f - aJi ^Ja >Jj Alt «IJL^_u la. -lib jwl>Ja IjJjS !>wi jjlll bjji b ) (jlbu jLa itbif lj ujblVl j« jLbJI jlj^w v-i->i I ^ full jUj)f I jl 
( jy6- j^buu Uj jlSAUl jla l^ijJU ji Ij^Li jij IjJJjlJ ji^i^JI l^auJ ^ U^J^Jji AUIfl ijfuiflji Uii jSj jl jjjjiiflj 

AUI J_«i JJ J j-»}l jlj— M ^ AdLdll^ll ^LiJI J*W J JjJI llij . «>«i j«#- ^ JJjJI JxAM (jU J4M {US^JI ^Aj J JjJI 4i JI»J AUI ji («bu ^ JJI jrfjilj 

ji ^LUl jjj («ItS> 1% LjlAi yll ubUVl lj jp ji |«S>»b AUI jl ) JUJ Jl2 A3 IS juLLil ju Ji^b («S»Ib Awl^ («^w ?IS*JIj i'LaiJIj Aolc jiMJil Jbj 

( IjjuaJ iuw jlS AUI jl Aj (4&1mj UaJ AUI jl JJjJb I>«Sm 16 2U»>VI dJLodl <£ JiLM : a*j!jJ! dJb-jJ! Jju>uJli »JbyuJI jrU £bUll : <j/VI AJUI 

AaJVI uVUJI <S JjjiaJI » J#j : J/VI wJWi 

Ui VI AJI V AJI A*JI us>$j VI J>uj j* JliS j» LLlujI Uj ) JUJ" Jl2 . »J#j <JlaJ AUI SjUfj Jj^JJI 2jL> ^Aj «J#|j AIL>J liutf J-ajJI AUI Juji JJJ 
j_U- jj JJI jl ) JL*J JlS . JujJI Aj AUI Juyi i|ill jj JJI >» dj^JI J4 ja^lisJIj AclUb AJ jUHJVIj J*r»Jb it j»iUL/VI >A j»5UiV I jV . ( jjJuaIs 

( i»>viaui 

A_«£i> Mia 12 1 jJi£ 3bjVI I JA jmj . i l>*Jlj uuuJI j* <U3 U j j# V I j»$Jb jUj VI Jl i>£ JJI Ja LaJl uaajI Ju?$a)I oil S>cJJI <S uVUjJI uddJl USj 

( l?W><3 4fc>u |«&m Uk? J& ) JI*J JlS . fklS^VI u^UaJJj jjljdJl <S kSiOtf VI £$Sj AUI 

Aaj^Jlj «JumJI jrU AS5UI : .yliji uibJi 

: jt*uS ulfc JI»JJ AJbtiu AUI A£>u i JJI urfiUiVI jj JJI J*£L 

. (iL/j <UU AUI ^Ld J>ujJI j* Aulil AiJIj -'USJb djimlll Add J*s V Ij jUj V I jlSjb jalill (WJl $A$ : ;bucV I ,*-J — \ 

. iJliucVl yJUJ VI (WJI Awlwl ^ JJI (jludalJI ,jU*tl {WJ I 4A9 ,»lj*J Ij J 54*1 1 j» AjuUj^wJJI f»IS#Vb jo2*« $4$ : gJjuIll |»«tS — V 

: AaJj^Jlj » J>uall jrU AluJI grfi^J U«J 

( Ijjlw «U4 »UU*i J*£ j» l>U& U Jj LmjSj ) JUj JlS . Add jij V Jutu SbUofi jjjj J*»ll ji — \ 

|4f)j $S> («pi j>UaJ JJJJI juwlkll ,jUi VI 4j(U&J WjJIj JilaJlj J^Jb UluLLulj ) JI*J JlS . V'Vl fk^Jlj AUb jluVb Aku>i ^%oVI i»IS>i i^>J - V 

( jjjw-Ij AjlII |»*jjij 

( f^JUj I {dLuu) AUI jlS Uj ) (jIUj AJ^iiJ j4*J*li Ji^ll JrtlwJ Jj ulDl JldXAl ^l£ >a£u ili AiaJlj ulxUl ^ ^Usi lil jUj VI lail ji — T 

. AcllaJb ^>iuj Jjjj US AjUdatb ukiaJj jolu jUjV I jl jUJ Vb Aiid ul i UjlS |«mi U^tJjJ JUI uIaIIxII ji — t 

jt^UVb JldlfiVI AJ^- : A*JQl Al'UI 

. IfUfigSjIt iifiilj jlJlfil JS ji*jj b>MAJj AjjjiJIaJA j>*aj yiUI (>!£»■ VI £>£$ A*jj jjIaw ilii ^ jLul JS ji> jjjlj iliicVI Ajy (*5LVI JiS jjJ 

( jj JJI ^ «ljil V ) JUj JlS . 4 Jduudl J>jS ylfi «I^SVI jjj JJJJIj A**JI J* (Willi ^IISVI ^ luIm ^UU Aj^aj ^ j»%«V! ^w jlSi 

. ( j*#i ^A yilb (S^Jib-i Ala*ll Aliiijilj 2uS*Jb djj JdLUi ytj £J| ) JUj Jl2* U^ltJ 2^£JJI jjjia |«iwj Axl£ AUI ^lid AJ>ujJ AUI JJJ jJiJj 

ItJjSJl jljill iS jIaIcVI Ajj? AjLv JJLaj 

: jIaIcVI Ajj? AjUaJ j}i>!a f>5L(VI dki J^J 

j-iSj j_«S ^JlII j_« J-ujJI jru-j jJi jj JJI ^S »l>S) V ) Jbu AJ^S (S US . jj JJI (S J^ JJI ^ Ja I «jio ji j# V jaJa jj JJI J* tljiVI ji« - \ 

( (tddfi ^w AUIj I4J ftbddJI V ^djUl i'ijAlb duMlul Idi AUb J4JJJ u^cllaJb 

U^l^b^i^iiiJiytlli ASJiUl(«4la>J jjJJI jl)(jII»J Jbl . IJtjjLdAji bjjkk jljJju jiol IJI AjJjiajjij ji i'-UiaJ! Mi>ltf ^i* ^ji ^iluVI ji- T 

jUiJJIj JL^jJI j-« i£/"'~ ""■" VI ( {IjTUdat U^LuJ (W-^ (AAljU JjJjB bjdd l^j^bjia Axulj AUI jfljl jjj (4>l IjJlS jtfjVI ^S jjA»idLa« US IjJlS |4JuS 

( lj^d£ Ij4£ AUI jlSj (t^lcjiiU ji AUI ^j-i djjj'la %< jiJldjJ Vj Ai*i> j^utaluiJ V jlJJ>Ilj 

JIaIcVI Aj^fT 4)IUli 

: yil tyj lAJdT^J AJ4S jJISjj Aluu jwai^k A*)lS ,»iluVI (S JliutVl Ajj# jl 17 >'^'- ; " Lib- jmjuS i^A ^iLLsia ulutaJI J4 (SALiJJjjjjJuJIj jjJI Ji (4&LU#j j»Jl ,jiJ Lw>S .uJ ^ ) ^Ibu Jb2 dlUbu ^ LaLii jLJV! 4«ljS jUacI- \ 

( 

■ j^l** 4 Jjilj^ Vj Ati^-lj i»]jit\H\ J**Jdjj jlujjj )(jJI»J JbJ . iJJji Aiu Jiti^VljlucI- V 

( ^^iilU ujil 4i l$J.U.! I4JJJU Vi (jic j»^3 jliu |4&w>Ad ¥3 ) (jlbu JlS . ^uu^-i ^litl J« SJsitatf Llui JiaJI jlufil - T 
( (CjJA gift <U)I j&J_j uu»! J4 i-L»p V dJI ) ,jIUj JlS . jm?\ tji Jiib AJ:lal Ij iUSfcJb jajAJI $4 j»Hu)U »££jjl ^ u*»l>JI jLlcl — t 

: ^4 lajl«Jl »'JA jjJl 

. uU^I^JI ilib fttjUVI IplaJl^J J4 bla L^bhdV l^atf-j j^iu&Jb AJUail 4j>*1I j* ji USfl uU#-l>Jlj 34^' JH ^J^ 1 t£ AOW ~ ^ 

. AjjUIj ijiLuIi jjji-5f I 3^ c^ stitc^fb JLiJ^'i j jjmji ijjtf. 3ji£i jjjju SbuaiLJI 5j>*JI Js ^IjiiJVI — T 

. jwiail ^ WUfitjit ubVlj <U}U 4»bJI A«&J2fb ^Ul ?-UJ ijjJtJI j j»l>JV1 - T 

jrUUll gJ;G ^ jIaIaVI AJX 

. LLdA U |4£dAJ UJU (V : Jilull iJUtl £>bai!l^ J^JI JA %> ill JAI {4 j>*Ljl ^la 

: 22*2*11 sli AjLdfJ (lluj <UlA <U)I yLs J^wjJ' J$$£ JjJj 

. j**)l ^ jljJsi jASf (tLaj <UU AUI ^lid 4J4A ^ sb- 

. Aii-UI iJJ jy Ji^il! (ftU/j <UIa <U)I ^Ld 4J4A ^ sb- 

. ( j* JjJi ) iUU I J45f bUi <Ua 4UI ^idj ulkiUI jj j*a ,jk£J 

. jrfot laLj;' ,j<»bJ! jj jjrt£ jLi Jl its*- 

. jry*Uil j«* j4 lixVl uljb LLII J4i {4 {4iJ>ff*) 4JLudJ i^U^U jlij Jii I^JIS JjuUll ji JJjQI -i^w .UJj 

uUjjij ubujdij 

: aldlcVI AJjM Ufiim &api JJjit Jlij JIbAJI £>>wJ >S JJ ^Aj aldlcVI iiji* ^l£ ijj <Uw b>^ j^a Jju 4xt^Liij uLuj—j Ju 

j-bUl jujj j»itu)f I t>x: jjj J>jsj (PJI }j!>i! AiljV iUij iL-TJi <U)I J;j* <Uli>ij ^Vl ^jImj »Jj2a}\ lai? JlkLa J4 : j£uaYI Aj VJ jI^II — > 
. |»^J>u2ajLu»tj (V_jjb |«Ajrua« ^j^2j J^j jiilill jLukrVlj ^j^mJI ^ SjLV Akuj Jlt-tJli . f>5Lj JJaj j«i-j ^ iiij ^^LiiVIa 

( a^lXila iLU J JJJ J4 ) (tiuj <Uic <U)I ^lid J>ujJI Jj!il JJjil Jli si AaJ>uJI ^ jjill J JjJl Ji> : ilitij I Jjj^J » JjJl (SiV — V 

? f»5LJl ij* JJjil J^ii liUJfl il2**Vl djj# *>*U jlS 1:1 <ut : L»jLw a^u La Iaj 

j_)j ^iLujif I jU >Jal <UI dJJ yiwfl 4ljil jjij jUJ)i Aclii J>£ <Ua Ji-J IJla ^iL)f I ^ Jy-JJt Jui jLjJU ^iaaj iuu JJI dJj^JI ji ^JJ tjlfi ul^*}lj 
J^W-J iUUJ jfi AJjit UJ U iS <Ul dlj yj*«fl dJi JjUjiiLVI j* JJjl IJlS . UJ*K djjj 'Uwij it-JLs <Uli>ij <Ulii jlj «t*A« 4*Vj <UJji jli,5*)l 

. J^2m Vj J>uw jw* <US JJi J '.g^J yi* ^'«J jii U ltas>j Alu j* rtLtiaJ («i> U 

: l£u S^uS uUwij ,^-iJ iijil JIaj ^%aVI JJ>«J sb- 
. f>5L)fl (^ ubjdaJI ^l^ii J^lu?)luJ AUj? SjjJI Ai^Afijlufil jl : jJJUll AJj^i 3#- 4jU*> — \ 18 •>i_S J_u ^iLwV I J^ J lit ir-^" ■* JJ ^ t iA>**<»2i Ja*JI JimImiJj £jju ji Add J^-Jil Jjjj j*« ulkj f»%»V I ji : jlj-UJIj «ilwV I j* ^ilwjf I AjL«i> — Y 

. bJIS Add J#j Ail yic JddJ Am A?jji- jlS dij Jju Am £ji- IJIa jyu ^ic Aj AJUj I jlS AuljJJI 

j_li Ail JJJJI <JA jL$&lj(4djJjJ jdC jJ*Utl Ai2^j^j-i« j«.iJJAj(9Jl Jd^SjruS iiU#-i ^ jjuLJSjjJI jl : AUkJIj AJ2JJJJI jd> jruLail A)Ui> - V 
jj j_l I (jJx Jjjl iitb l>wl ulISJI JAi j* Ai»lt» uJlSj ) utlaJ Jl2 . Jddd J*J Alt £jjii)l tfiaJ Add Ji- Jj j*« ^uS jlj JJ; <JX JdJbXJt ji gjjjttb Jlab 

( J4*?,>J |»$1*1 fl^jfl IjjiSlj jlfjitl Ai>j l>wl 

A_w A^ubj fk^LddiVI ^-Lt A_«ib) A_abdl I (jotVtj UiLwi A*J>u$ SiLlaa jjJJI j*U ^ic >mj j»}LVI ^ AJ^JJI : ,<U-J.l » M *t l J* ?UJI ^UaiJI <UU»- — i 

Ldjdfj >LjlM aJjJJI iliiJ Jdt b-j^i jum JjjJI jlS (tit j*J AdwiLnVI Au>uJI ,»ISi>b Ab>uiw AdLuUuJIj A*eUi>-Vlj Aj aLdliVI Atj-UI (&i jli ^litbj 

. ^j#'Sf I Jj-UI ^ ,>bJI iliiji yic £j>*ll AaJj? ^a US UUJ JiiJI 'f'j** 6f& A«j jd? j$&j ji Ciltlula J*i*ll ^jLmj (ui ^ic bljJ^j 


S.Lu*Jb bjiksi jJUS^I : AiJQl AJUI 


( (Villi VI j^lj^Jlj fljVI jjUS j »j .l L- u jjjjl j yJbj JlS . jJliujjjLS : ijuud yll (tulu ujjitl 

b-iUawlj A»J »j[uSJI i-avjJU 

. jjJ ji JJJ^J ji wui, jiulit jdii'ji'Vl^ -UAj Add ib; j\ LJdJI ^ J^ AddA uJ ju U JS^A>iLSJI : ,y-ykKaVI -ijjJuJi 

iJL&lJiA 

JL« J_Slj £sJU VI AUI j»j_? (jSJI jaJUl JI3j j*uJlj AUb ^Ij^VI : JLS 5 AUI J>uj b jA Uj : JdtS ( uLu$ll U-JI I^uIt-I ) |«lwj Addfi AUI J»xa jQ 
Jii£ ji (jle J JJ jdyw US i'ijI^JI jdi^aJJI AUi> jV ^uw jJUSJI ji uJbbeJI ^^uu Vj . uLUji* u5(ili)l ullaotl dddj ki^jJI f^j ^£l\j bjJI JSIj |4dU£>l 

t^uSJI uSi^ (»S# 

AUI aLlui_< ^ («_i Jj ( 1a> j>wjll («A djJji ) (4djdd Jdii jj III jUjVI ^UIS J4 j*dd AJI USjliil J4 JiuV I djJJI ^ Lj-vj JSLm ^^udd i'jfuSJI u£j>* j) 
i AJuf> yl) (td>uuJ (U AlcUa JAI jdf jwiluJI Acliuj Alv^J U>« (S^jdW (W AliaJ jtiJI ^ AUI ,4^ J-i s\u jlj AUiaAJ ,<^*i ^ifij ,4jJ jjdi jlw jl A»S>j 

. ( iLL) jJiUJ jjj \ajJujj AJdjdij jijiaJ V AUI jl ) ^Jbu JlS 

: Jul^b i'^uSJI uSjjd) tyldft |«Sjt}l ^ JlilfiVI Ji> jd* JXJ 

: I4U AuJIj ulISJI J4 S^uS JiViJ Jlab J^isJI IA4j jUil ^ >ibM JJb- AJij AUI j* ^jb- jilS AJb »j(uSJI uSi>< uJ* (»S# J4 (tyU - 

. AUi u^>J Ujj* IjilS jlS >Jj AlIS jji ajLJI iJ jia-a >«i AJbuiii AUI jl — ^ 

. U^IIaj >«V jjjilS bIS >Jj «ib- A)U Aul^Jlj ^JIjJI ibu ji AJbuu AUI ><i - Y 

. JjIdiiJI J4 («d>Lu jdS^ Uj (sijJI uic |4d>Lu j;iLs)fb b>aij J^'Jf Ij jbjVb AUI (Vjauj idd jukill J4 Jjb)j ^ J4 jUjVb AUI |4£? — T 

Jlab J^aII IJlAj Ac lb _>aSJI {4 jiu V US ALuaa* jUjVI {4>dJ V : IjJbJj i'j#Sfl J) ?ji*41 J.tJLt« jAj 3^»b jtyt a'jruSJI ^t^-X 1 0) J^ j 4 i^^J - 

: ^Aj -i) I^IaJI Jij ju laujJI ^A &i2 1 uAbUlj 

. ajjjuSj i^wka AJUJb J4J4 i'jfuSJl uSj>« ji - 
. AUI AJj^rf/Jj^ AjjjuS jaujGj^uU jl i"j(uSJl uSjjdi ji . 

ljj_SJ pf- ; ''' lj_illi ji Au?£ l>bi lil jj itlj ) ,j!Uj Jb) . id>l idt^^Ul jAi J4 jlill ^ Jiiu V AJIj jjUSJI jAi ^ £AuJ (tkij Add£ AUI ^Ld yjitl jl . 

( j>«l«J («Aj l>lai U (JX lj>dJ («Ij AUI VI ujJJJI jiii J4j ^« JJ IjjiaLalS AUI 
j^iV U AjUduw ^-iSj tjS 1 1 ^7_t jlj LA^uSj b;jruu<s ujJlJI JS j* Jlu ji (nlnmlt ^Jullj ijji- V lj iyJ-UI J*ft^l j«« IfeS i>j 11 jdtas> (tlafii jJUSJIj 

: AJIill 

( UxtaA UJliSJdliidAUbd>d*j,j«j ilwJ jiiUJ jjjU^Jijj AJ J>L ji^iaJ V AUI jl)yII»J JQ : ±&£l\ jay?\- \ 

( j>Uaj U (tbuj uILluJI jji^iuj jjLt ja Aj^III Jjjaj ^aJI^Aj ) tjlbj JlS : Adabail Aj^III — Y 

. «jrf A)U AUUIj i»vJI ^ j mImJ (tlmj AddA AUI gUa AUI J^nj jlS US : (WlJJIjliiLiVI — Y 

( uUwJI jjAJJ uLLiiftll jl ) J^AJ AUI jlfl : TJLaJI J«JI — i 

19 A*J jj*)l (uSm : Awl jjl AJLail 
j_j ^^n j tl gaUallj jkjVI uJlj» ^Ifi^idldJ Vi'L/UI jji ^^IwVIa ?^VI Ji'jjiUI bLaS wla j> Jju LpVbw jm? jj i'UaJI jSlj j Av>uJI (W&u 

. la^j "AjJUsJI bLaillj "igaawti Jl^'if Ij AjdUl u>bll <S AjlcjIjI j»IS> V I J* J*£L 
«Laj >£ulj AUb JJjuJi J4 Aj JidL Uj jUj}U 5i J^i ijj***- 1 $» UJ j A*v>uJI ?IS^b J*iUlj . U>> J**Jlj b/$*Sj A*v>uJI ^l&»-b {UklU j*Li i'jji*Jli i'jjJuJb Ajuj^JI (US«M ALa 

'iU&jjyi JJ>->u A*J><ltl (4£&W ALa uLul : Vji 

: a&j ila ja JJ i jluj 

<j Ij-Uw V (U (t^Lu >»_w UJ Jui^j yi^ j>UJJ V djjj 56 ) ylbu JlS . Jhj AUb jUJ VI ju$ AJ |4*UulHj AJ$*3j fc>«JJ fti^JsiJI ju JaJjJI — i 

( I ii Mm") Ijolin^j hluaS U« b-j^ foflajji 
AUU Ji-wjJ (4*-i£ jl J^ujJI^ AUIJIajJjS^ j (<UtjUj jla ) Jbu AJ$S ^ Ui Jl*j AUb jkVI jruj^ljJJI jja £j^l ^11 £$s>jJI ju JaJjil — u 

(ibj'C jmfljjj- ^Uj ji-Vl jj^UIj 

( <U) ^l(*S*JI jl )(J IbJ Jb5 . 1{J Atgiaiu jl AJ j*i jl uaj (PJI 4l*4^i f»jl>) j^^AjyllsLJAU ^ jJj^Ul ji ylfi .LtSiUl - £ 

L4JI IjJjjuI VI Ijjrfi Uj («J>« jJl JjuJIj AUI JiJ j4 bbji (tgJUajj (44jU*-i Ij JitJI ) JbJ JlS 4UI jul j:Lc AJb AUI ji£ j* ( *jjjsjj'lj Jibuti hjiiaj — J 

( j)S,jdip Uc AJbuw aJ> VI AJI V fbb-lj 

(4J&U (*) J4j ) AJbuu JlS J ( jjjSKll |4a JjJjli AUI Jjil UJ (4&M (4> jrfj ) AJbuu JlS jiSIU JiliaJU ^uiiib AUI Jjjl U-) (4&SJ (*! jrf Jji (4&t)l -_i 

( j^ftuUll |4a Jjjli AUI Jjjl k) (*SJSJ (4> jrfj ) AJbuu JlSj ( j^IUaJI (O ^UJ^IS <U)I Jjjl Uj 

Uj \ji*\ p4>'\ j>*tjj jJJJI,j)l>J(ft)l ) ,jll*J <U>S ^ US4j Ijj^Sj ji Ijjrfi ^JJI u^cllaJIJI j>«Sbu4f^Jb AUI («&• j«i JljsSbtil Jlji j< LAaj — j 

( LLuu Vila 145J-JJ ji Jliu-Jl JJjJi AJ lijiSu ji lijrfi iSj u^iliaJI Jl l^«Sbuj ji jjiJjJ dkS J4 Jjjl Uj ^bJI Jjjl 

'iu^JjJI -^>u iuj^JI («uSm ALa uLul : UJG 
( jrdbJI uj AUI d,UJ>«Vlj jliiJI AJ Vi ) JbJ JlS Xuftjil (S tSj^ «^£ «»!>•*! J^i"! JlS >»'ifli .JbsJI AJ jrUbil uj Attl jlS U 

uHdJIj jUuVl J^->u AaJjdJI |u£m ALid uUJI : LJC 
. (&P jdtf'i ja <Ui>j <UUwi J4 JJi j (4*S*J 'i (4&AJI AJI (J\tJ AJIJid j^i ( j>iS^J fiii US*- AUI J4 j*#i jrf£ Ji**J AjdabUI (tStxii ) J\»J JlS 

b> JS («&i AUI JjJ U j«u |*J*)I JIjj-I 

: dJjJ 5^ii-i IJLAj jiS^lj |«lli)lj ^ujjb AliLJ (iSJsJI jjj iSj («Lij <Ulc <U)I Jid J>«jJI Jaflj 4UI>«V AJJbw <UJI Jjjl U jwu (*SaJI jl 

«>jli j_C Z.JJ-P- AJSf i^uui <U)I Jj_) U jrtJJ (tSxll J*fj AcltaJI j* ^ijjtll ^» : JiuJJI ( j^dulJll («a JjJ ali AUI Jjjl UJ (4SJU (4> JAj ) JlM JlS — i 

. JUJ AU AJ J^mJI 

. Jiab a\JA Uj JaJI 4a AUI Jjjl k) (4Sa)Ij A*u$* j«a j ^ylll jjaj : |4lI>JI ( JilllaJI (4a djijla AUI Jjjl Uj (iSJu (4> J4j ) Jbu JlS — u 

jUj^iJIj (S&iJI J AUI ^ iM^ ijj Al)| Jjj U JUU (*SJ> J4j iUkiuJIa JJA*JI ja : jiSiJI ( jjjJISiJI (4a JjJjli AUI Jjjl Uj |4$JU (4> J4j ) yllaj JlS — £ 

: jruJb- j »jl*j! jS*J AUI Jjj U jwj (4SJJI J*aJJi 

^VIAJbJI 

JriJaSl AUI j«* (*SJ* jlj (4l*J-U Vj ^UU JLjJ V yjbj AUI (4^ ji JAttl ji AU ^ ^jiyd JU>*aJIj (4^1 ji \±UM AUI (*SaJ fj>b- AUI Jjj U jfUU (*SJ> jrf 

. AUb JLuJIj ftilaVI AU j* AJ^JJW^' UjliiftMjJSjSlS^i AUI Jjj UjrUU(*SJSJ ji AJj^ftJ AJIji iil» ji AUI (tSJ* jrf 

AJJQI AJbJI 
«Vl_««ii«li-aii AJ44_u ^Lul dij Jt Aiv Uj b, AU I ^>w j«A J>w |4*SJU j^ftJ V AiU, AUI ^>u (tj^ftjja u*-l>ll ji Mliuftl J« AUI Jji \AJM(&? jrf 
j_JSj|^_aj jjuaVl j^&JI AJ Jljilfl jJiSJI AxLfi JlJsi jlj (4Ualli 3i***J' ^-A<aj ?>«* j J* "Mi 4 J^ t^i ^ '"^ C^* 1 ^i*J'i (4$IlaljUj ^Liil J4 «ji£ 

. 'ijda? lajlSij 4j(uS AjLidat uiUjrf AJ&Jj AUI J4 Au^La JjisJ V IJLaj ^jIoIaVI V yiwUI 

jrysSiJb (»SJtJI Sj^lay- 

: yU U ylfi Ajjjil ylA lla JJ 11} AAA ilji^VI V_j Add JaUl}l JuJJ Vj jrtJa^- jftJSiJb (iSJsJI 

. Add jiXaljJI (4bJI Jai J4 j^oltl VI Ifd |4&*ltj jJaQl JJLn (S Ltft{X> ja>a<U V ji — < 

. jjl^il ujjjlj ijj>uJI UJ>j lil VI(*SJiJI J*aJ V Jj AUI (4^ t_oJ(isJ UJ JduJI JjJsi Aluu jafeu Jc J«JS*JU (4SJUI j^W V Ail(*bu ji— Y 

20 A*Cj*JI j^J A**«s>)l jjiljiJI ^ |4&e)l Js iUlaJI JUSi 

4u*JI u-lc jlkuLlI l^fij-u yiJI AjUUfljJI jjil$2)l J4*wj jJ jJI jl Ji^*J' *£!* ^% ^i u-*^ AljUuJI jajiaJJi li&J : ukuLL'aJI jwV I Jam JlS 
■ l»^Lw i^"^ ->>> J* 'Uc'i ^Jt>^ *i" J**'* j 4 ^ ' N*>»i (**>*S ^ J— i V AJI ALuj ALuJI ,jL; Jjjj Ja AUI A£>u It AJJIiw » jUIji 

A- W a Sj A_d£ (4Aj_iiJj <U (S^jlij j$JfiJI dJJ ftlSH J4 uUSJIj AiwJI — JL^J Uj ( j*U)l ju i^i ) (4^Lu U>ilS# |4&U : j**JI Ji iMfeljJl JJl JJtfW JlSj 

. AidSLUl «ift JdU plwj Addfi AUI ^lid AUI J^iiij bUM jbi>jltf>Lb A^Lu^ijjiSJI I JJ> J^S ji£ .JlS (4fdc 

. iLjAiJI jLJJb UJ>4 IjJlS jlS <UU, $**il £>uJI JJJ ji A*Lc }**il JibUI ?j# ji A4fi JUJsil ?tjJiJI J#l yis jLnJVIj : AUI A*#-j <UwJ jjl JlSj 

jj JJb sl^LiVI : Aukuliil AlLil 

jJltljilj^Iu/Vlj^UM 

. AJIlXuVljhSloiuuVI : "02 slj&ull 

^SLSbtibdJJ jjjj iij Jjjpl ji J--Ui JdUuyAe Uj Ai« i-btaJ A»j jifc jaJlftlHj Ufrudl pte <UuIllj 2Jl^liiYlj jl2»liiVI $& : b>)Uawl jljj£w¥l 

. skiVli ol^Vbj J^jJIj JaiJI 

jJ-SJb ^Ij^IuVI j>aj £l^ji 

AUI J_) Ji-feil uJlSj ) ylUj JlS . J^J^ AUb AJ^*uJlji jal&uVI ^i j» JJb jajjuil j*kju£j il^iuVl^l^jin&fii I1A$ : A*$J)fl ulJJb *l>$JuiiVI- ^ 

( iluiJ Ju£ jjjj jlibj^fcw «IJj Jj UJlS Uj I>uJj («^.-Uj ul£ Aljljw 

H^l-U u-Uj I JIj ) JLu JLS . U\u Aj^jLJIj IfuJiuj Ajx^JIj JLAjJt J4 |4Jj£>l jljil ubi ^ jjj Uj iljjjiuVb dJJ^ : |«J^}I jl>*Jb ilj^tw^f I - Y 

( jrJjVl jrdalwi VlliAjllJAjiaUliJiliJiJ Lmu AS UJlS LLibi 

j\ jLSI?VIj iljJJVI JdU_M y_bi <U AUaUJIi^iljUaJlji^JjiJ jolAU^flji AJ^J ^ jaWb dJJ^ : (Siwj <Ul£ AUI ^La (Wj&JI J>«jJb ilj^tw^l - T 
jj lj>^S JJJUI dij j(j) oILaj JLi . |*L«3 Add£ AUI ^Ld <UL™j JabaLnl dlwallj (tf^Itlj AJjiLJI j^iju i'jlwl ji JjiS ji J^iu jl*j)fl ji <uicw ji <Uw 

j_>jjJI AUb l>wjj ji VI |4£u l>«AJ Uj ) pllaj JLi fklS^Vlj ul:Ludl J4 i^JUJl uUtfal* ja AJjjJj Uj Aj j>wjj UJ slj^iul ^4 : iju«ilb jl^IuVI — t 

( ImxJI 

( fiSJUjl Jju |i)ji£ .U Ijj jjju V jji^ ^7 ml (tUS AJjaiijj Ajbij AUb i , ^J1*j JLi ^IS^i («l*!l Juu jjtfi jli ^iS jjjJb il^iuVI ji AJ juj 

jj JJb ilj^uaV I jiabw 

(tUuLi) J^jJI jj ) |4Luj A^dfi AUI ^Ijd J>ujJI JLi . fjljil uauIj iaj>«JI Add uiuaij lit jj jJl j* ^i^b (U&JI ,*SaJI ^ ^>i>Lt ALela jtfjJU — \ 
( (iL^ ^ Lj ii^j Vb U7 yAl) V AUI laA- J4 A4iJb (tlSiU jjjUI jl_j utrjJ Lu AUI Aaijj Vb U7 ^ V AUI jl^ij J4 AUSJb 

. u$1aJI J4 AUI AjUui>j j*$AiJ! J4 ^<u]l Am uALLj U« Al«tafi jrf Jil2iJlj JJ -Ul A«jj> jJ>p — T 

. AJjAmJI AiaJI (4^LU ji J4 L9^i> b>(ljjjl J4 ^LLtl jjill ^%»?f I JJ l>u^ JUci) jlj^IuVI ££LU jV AM l>uj jj JJl ?IS>b ^IjiJVI ^ JU&JJJI — T 

U^«i j»iLuVb AUI LJ^Al ?s_a j_M ) A_t£ AUI y^sj uUakJI jJ>*A JlS US k>u: ^ lp>^i ^* M jV b>« ilJ*'5f I jjSUIJj Am%«VI AeVl JLusi - i 

. ( AUI LDJi *j« ^ SjjJI luxul 

iljUljiV^JI : AuJLJI Al'Ul 

jljUlj jsVjJI »ij>u 

AxtLitl : i'^Ullj . 5><iiJlj A**i lj u^iJI : A»J ^V>JI 

. iVjJI AJ j^Sj ji j^V I iddLw jtjjlj AcllaJlj uxllj kiibbLtlj i'jjaill ^Ia ?ji : illjU >l*Ji ^>^il 21 . (UwJI j> AtikJIj SquiM j* AjuJI : AaJ iljUl 
. AilcV lj i'j^aJJI j* £lil«Vlj JjJI j»A£j jaiUlj JjlJI (jit ft^2j : sljtU >l*J> i*jiii 

AdLfijJaJI japaJH J} jfitjUtj sV$ll 

. Aijlclj Ajjjdjj rturttj |*LJI J4 U>itl : (j*>«Jt iV$JI j»J^i« 

. A£l6 jj AJ^idJ d>J$ «jiS U**13 f*^' -£* j* Jj +" ' <J c ->'" ' i '^' i 4 ^** 

J—di. Jn7m J U jajuj j^Wlj ftjl&ll <US Uj f>5LVI J^i Aamj iS>« ji fjbdl JlS «l>u jiSJI jaiuj (iUll <UU. ^JJI LL^^ltlj jl*JVI Jidi u? j^»*ilM 

: JJJ j*j uJJb"ij i'^uS ubi <S iljUlj iV$JI uj£j Am&I ,jU; A±c_>wJI jaj^jitl «jJj ASj 

: jl^ill j* A)ji - \ 

( j&JI j£ j>£UJ jjjJllb ji>«b ja*J «UJji (Hffitt uLw>Ilj j>*»^tlj ) ^Ibu JlS 

( jfuall AUl yllj Auij AUl |«£)AM$ iLij |4£u I44ZJ ji VI j^u <S AUl j* jiuii dij Jail j<$ jryL«>tl jji J4 sLdji jJjSlftl J>wjll JJtu V ) ^IlaJ JlSj 

: ALJ1 j<A)ji-Y 

( AUl <S jautlj AUl <i MMJIj AUl <S »l Jbdlj AUl j SVI^II jUj V I 6j£ (]jjji ) |«LiiJ <Ul£ AUl ,jLa AUl J>uj JlS 

»j£j jlj AU VI <UftJ V ijil UM jlj UAl^a U« <UJI u^i AJ>w)J AUl jlS j* : jUj VI Sjib- j$j J#j 4j& jS j* ujG ) (tkij <Ul£ AUl ^Ld 4)1 J>wj JlSj 

( jUJi,_j jii) jUjSj 14 <uj AUUJiJi ji jju ji&tl Ja j^u ji 
. wc-lj J5*i>*U *VjJI ji J;.u AaJLJI AJi'VI <S Jjj U 4U? J4j 

jJjiKJI SVI>» |t&- 

: ^lllll jfciJI ,jiA |«S^ U> J& jJjilSJI i'VI>« ^ jtuJjrf *ill*A 

iii>Jlj j*aLIIj JUL (tpj_idLw I J_Sj U>w jtfi*Uli ,»>« iil (SAjiS {4 (t^JI J^tlj jliSJI Amm j^ialSj ^J>*U A3jI>II SVI^II ^ : isbJI SVI>ll Ajjy 

. iUili ji£j » Vl^ll jj> fc$il\ I JLAj M^y^i |«A>4& J»Alli jUaiulj yij j* <UJI fkj^ U *-uj (jitl pfi^' 1 5;UjIj (V^ t^-^'i 

jLucVI jU-uj fkilx {_< AJjdUJ rtTlin « J»V i^iuLwj jliSLtl AlilbU Jo* <Lu»« tj$ua ji iJ--w jjJs ^ j^Sj SVI^il J4£$j ^Aj : A*sl*Jli'VI>il *iu>> 

.4^da^ *jfuSj <Udifc AjUdM <U&j AUl J4 ^>ic4 jw. J*iJI ll^ »Jl22filj ji&tlj UsjJI j»Jaj AtUJI SVI^il ^ JLwIiJI jJjil&JI J4 i'il^JI u U a. U» jrf j$m 

AJidaJI Jiljjil : Ji'VI Sj>idil 

(tIJI Vj jjJ-taJ U il^Al V jjji£II Uvi b JJ ) ,jJUj Jl3 . jfilcVlj jjiltl J>di ^ <Ul£ J*XuJ Uj «>1uIa)I *Jjbkj jiSJI J4 ijuj ji (4iull yic um 

( >>i J ly'i i*^*!! J C^ "4*' ^ ji^' 6 1^' ^i i»JJLj6 U JJb; IJi V^ Jj£l U jjJjL jj^£}| uJ) j£)JI |>i£ : A*il*JI 0>idJI 
AUl <^j jrfi ^Aj (*pVI>«j |4£l)I j^SjJI J4 dJJ JS !_AJal$J!j Slj VI ^j JJ>«i)lj (4&JI JlJ j>dUlj jiiJI jjrfi ^ ,^U Jj^ullj JJ^SISJI 17I* JUicVI jl 
JUiu ji V^Jj ikb> J J JJu'V ijlj «^£ LLdfi £julf ddJI Lu?-ji ^JJI j* dJ>uiJ IjJlS jlj ) JlS LU? (4iw J Addfi AUl ^-Ls AJ^iij wlsl^j Am jj#j Ale 

( Ijrudj U*U iU iM V («J uLUI kiauj SUaJI -ijus dUSJV fil iUS Luu 144JI jS>i uiS lj 

!«Lai JA ji\SJ\ AJlfij {>JL£ : &£)l 0>idJI 
AJ 4 sLiVI jlfl I jjj jruS {ai-J I ,jU. (tLuIl 3^j A**"'i AJjjaJ^ Ambx (tiull A«j#^ ( Aidj^j AJUj A4J /tl^y (tLiII ^i£ (tLuIl J£ ) {tlw j <Uli AUl ^lid JlS 

.^da?' i»j^-j j>uS |U) Axl£ jljJjJIj 
AJUaJ (tAJIiul j>i£ : AjuIjJI 2ij>idJI 

(«Jkl Liu J_S jj_SI («A)jJ_id o-^-*" Uj («#liSi J4 iLiiuJi uJj iS (tllfi U Ijjj VU> i&jJb V (iSjjj J4 AJIbj IjImIj V l>Ul jj JJI kvi b ) J\xi JlS 

■ fibj$»l O* ^ 1^ W l >'-'.- v " lJ . j'i J5*">" Ui J j 4 AJIkj ji&l JAI lj J-TjJ ji ijiMJII (jllsu AUl t^ii ( jfliu |4duS jl ub'VI l«4J rt.uiiltl d>t : AumIxJI 2)>dJI 

( jUUaJlj^ V fjlilJI(*bJI j^^Jib- U Jjl> j» f&sijti] umjI &J$ ) Jbu Jl3_>iSJI Jii Jl^ij j>«i > jJjil&Jb ^ajju UjJ A^jIuJIj AmUII J>£ ^ jIaS^I J4 S *ljjJI uljuriTiu J4 Cuiydj^d 
oil t J( ) JbAJ JbS . (jua.t!b JlA»llj liLa.ttl Ala&^lj Atfctll^A n^utjjli&ll y f^aJJI Jjjj AUl Ja» : ALm»JI Alaa^lj A«£*lb SfaAtl u>Lii — ^ 

( jjJUjlb (ilAlj^Aj ALuw j* J*j J4J (tlcl^^bj jl j*#i (jA t pJb(4^}jb'j Ai'utt.'fctl Ala^jJlj SUSjfcJb djj Jjua 
ijjb V lis JlS Uj ^%oVI (l^J^J (S SiLlSVI A*AjJlj (t^UliA yic jfijJiJIj jiuil JA r-?*r>} JjjJllb (*A>«ij jMdl Jl ^LiJI i'^CJ J* AlAi Lttj ^Vl3 

. bjl^lji lALdj u^buulj bjl^liit J4 jn^liJI yll Ji^-Ub VI 22 AJ^uj j-& JLjl> Jlis . u$1a!I iJjJQi jn$ijl\ ^i)^i Sj^JJI <j«>* j*"^ *'>^^' J*»i JJ Sj^uilb AUIaJIj i'$i&Jb ilJJuVI jliSJI ja »<ljUI J4 la >wda 

( dJ)? J4 l^ddtf wiLJ I luU. Ua£ Cui $lj fi^l JjJ AU I J4 <U»-j kji ) |«lwj A4ft AU I ^1*) 

l^hmft'ij |*Ajjjj ji (*Sjb J J4 (»S^-jiu (t)j jj JJI Ja ^jIjLj (t) jj JJI j* AUI |«Sb>-> V ) ,jJUj Jl3 : AjicUl^Vlj AjUlwJVI uVWl Ja AUbil jji*> — r 

( ijdmuUl UM AUI jl |4£l)I 
: b>w«^u2j>d AJj 

. ^jjjij^jbiiftjai-i 

I j_^j ±$2ijj juUii j|U A4a (4M I JAj 4±Jl*SJI i'ijil Sij-u jtj (jJ^ 1 <*JSJ^ l*« JSb ji ftlmli AUI £bi : ,v^ J*-J uliSJI Jai sLu J4 £ IjjJI — Y 

1:1 pSkA j* yllSJI l>Jji JJJJI ja ulimttlj uLwjil J4 uUid«tlj (44} J*- (t&tlabj |t£l J#- uLtSJI l$Jji JJJJI iUjj ubditall fiSJ J^l ^44) I ) Jlaj Ajji 

( JJjj«I*1I j* i'^ifl J3$AJ AUc Ja*#- Jd£ jUjVU jiSj j*$ jU#i illicit Vj jjaaL*« j« ij;i"iT' j*J}?\ j*>***ji jjJJI Jj>lill : AuLJI AtUl 

•* ... ... .. . . 

jld 4_>jbwj £bjjl ^it JJj : <UJ iUJi 

. jj-Ui I Jduu ^Jx ^j^II JaJ I jjbtL Add JjjJwlIIj >«5f1 Jj AaJUl : b- ilk* I *& I 

: j$»\ Aj}£ (jlfi JaiuJ JJ JJI Ji >&l 

. JJsJI ja i'ibjJIj AiJUl - \ 

. J>ijl^Jjl>JI jAjl^ul^lAU^UiM^l^JJI JjiJI-T 

. jLrf-lj j«i- AJI Jliucb J?j>c AUI JI jjiiJIj jJJJJI J*ai^j>uil Jj&JI jjbsj - T 

. £|>*»il JJdJ ijjbtw jlS lit VI>Le AiliJlj ji Jidji Jaa^ic^Uaj i(a^>ltl jaUill^A^iJiJI Jj Jju> JaJloIl jkUaII jifl La ja$ 

)-& A*jji\ jrfj J It ^ 'jjby jAi Aiiu j} (tiwj Axlft AUI ^Ld AJ^iij Aabj AjIIS ^ A&>u i JJI *J^- *i «3iby u**JJ V ^JJI jaJI ji juj J#-j >c AUIj 

( j^illaJI («A dltjia AUI JjLb' Jjlu j^j lAjdlu iia AUI J^J#- JJJj ) ^Ibu Jbl . JjIm : 4UJ1 ^ jUulwi jlft^J dlli 
JljiLa . (g^aW fllmi\ JjfSH j\(Hl 2*aal\ ilfiJb jj*JLa)l^>liJI Jx« AjJjLuJI b>jU4uU>ij Am>uJI uLJi ^jlSI>JI>1«JI^ : iiJl<uc?l>liII- < 

. bpUuluij iibLuuJb idbut jlS U : iJliut Vb 

A_d«£ A_ujlw J>^« ^ Jj J_wl3 iliii j* ijjLa ja^J ^3 J»aVlj Jliuc^l jjJ ^jjiJIj J^*Jb A iii l fcdl ulbj^JI Ji {iiljJI jlxJI jAj : (jUjUI^IaJI- T 

S^ftj yift jov jji JiLJb Jlalt y^LiJI jJ*JIj jJji-if I JI Juu*j j^iiJI Jj jj^« 9^j AJI i'^ft JJIj Aj ^Lu^VI J* >ii) j j^JJb jltu £Al22e VI il*J 1 — \ 

■ <Ji>" 5ri 

. JljJVbJluj u UaJl^aJlj3^Jlj^^>«fttb l >lMj [S}Qj*yi $i*U- Y 

. *J#j ^lill (jlft jm7(i» «j>d jJJJIj A«5f I ,jAc it. «j>id iJlijxV I >LxII — Y 

^litluLui 

jlj flj j f 'j iLoJI j_« Aftjiij kl>ul|iblJI jiul) V AUI jl : Jjit {<OwJ A4ft AUI ^-ks AUI J>uj uiw : JlS jabJI jJi>*C jj AUIJjft jft : J^*JI — \ 
ji^i (tLij Addft AUI ^La AJ^aj Aluj AUI uIISj (tlbJIa ( IjJLdij I^LdS (tlft ^uu lalili l>UuJ Vl^ Lujjj j*lill Jiu I Ulft &J fil lil J^ iUUJI jauu (tlall 
Vj Jjaj V y-e- («_bJI u-Uaj jlj (tbJI JAI JLu ji J^- J4 ^it u^l^lj . J5l«JI jjjJ^i dil^JI lou U^U SibjJIj UAJjby jlj U^d ^J^JIj jwJI ji 

■ J* 8 ! 1 . 

) Jbu jLa . iJ^it jfljL*«>^j5;jj*JI AaJIa4 yll^ftjjj J*m ^^Jlj £>«JI A*clij«i, j* ul^uJI ja t'Wunl \aJ\juHM jy&3*4 '■ i^ ( t^ ,_ r 
) (jIUu AJ^j) Jj US Lc>ji« lt>uj Ij^jm UJI Jl Ajbbdi JJ£ j^Sj i^JI ji juj U jljil Ja sb- Jj . ( («jj^lul (n^mii'ii ^^J V Uj J>uj (tS^b; UUdi 

. 1UJ1 J-a*sJi J*ll jibtj ji) V „*»■ u?lj £>«Jb l^hnrij |kjV il^i'jf I j^ jjjtilfl Hi J4j . ( «I^A A^JI ImI ja ujijii 23 t^lt AUI (jX) JJla AcLuf JJ£ 4**laaj j rtu.t< uaS$ ji lmij ^ mmuj Jl j>V Ij sbifl ji ££Unll j*» 5*« ji LUlAj j$£j >&l ja«J : uaaHlj ihliiTtt — V 
( jjJujj ; ¥j luw j>fi*j V(*AJbi jlS$J ji bibi <UU, liuJi U j*jj Jj I4JIS AUI Jjjl U I^ujI^ J-tS %) JI*j Jfii ^USi f»jj jJJliill 

jjili JaJI j^illj A*jlS <UuuJ (UJ (tl AUI ^)bw C1S4UI IJIa uuub V |«Lu$ *UL. AUI ,jiw AUI J^uj jlS : Aw}t*V I AuUaJlj AaJUjVI Sj**)l J AaJLUl — t 
\jSl) {&u> jlj J4 ) (iLij <Ul£ AUI (Jta AUI J$«j JlS <U£ AUI ^idj £>-b&JI ^au <jJl j* AUI uUjjr ^ jlijj 4j*i2m uUjJtl Ij AuLu ulj&II i>jj UJJ£ 

( jUJ? I kiaidl JJJj dalLi gfalwJ («) jla AJULa gfaiwJ (»} jla 4>Lu ajjiida 

. £>«JI JjJ>j A<)jJ* jjbuJ i6 5>uJI fajl^ AfaftkU j$£i ji JjV 'ij-ujjl AuUv&Jlj Ayu&JI i'jrtjjl tli jla JJi Jrfj 

: yAj JJJJ uJl>« JJji >SJ iSj **£>« faj'i*»J Jxl^S <U jiitl j£ c4*J'i dgjjUb >»Vli 

. JjjJill AaUuj j&JI Jjjj ji - \ 

. AlSJj^VjjttlJij ji-T 

. 4iw AdbtJj j&JI Jj}j ji — T 
. Alt |&£i 3^ U AibtJj jiail Jjjj ji — i 

bjjLw J jj_*J V A_«yua AjuIjJI A*jjil U(_j AjcjJLtl Aaliall luM j£u V JJ J >£i> .ua Jl^j> I j-sy *A*)l*)lj AJjikua At$>i« Ajjlilj J/if I Aujila 

.jStfljKJ! 

( joau jLJji ( i^ mmu uLwjiia j>ujj^ ) JI*j JlS . jjiyjl jl*u>Ql j£ tj4*Jlj jjj*lb >«5fla 

? >VI J^jliJI s5i* 

: jj**» UM^ 1 ? jy* j* ^ tfVJ ^X' ^? J 4 ^l^i USjmj 2^- J4 Suiuj >IS >l*J! 4mJIm ^ f%i^t I g^w jl 

: A^ji i'jx AJj : AjUaIIj ijLijJI ujb- 

) (jILLJ JLS . LUa-Hlj JJdlJiJI ji iaJjiiJIj fa I^SV I : JMM^UI j^jfail Jtf- 1 15II &i*j V ^Ul fau>l! At I j»>)f I 2Ula : jiiluV I j iUfau>I!j JlJuc^f I - > 

( IbU^a («Sud£ J^ujJI jj%J j«UJI ,jlc il J^u l»J_*Q ifauj A«l ((SIlU^ dJLlSj 

^U)lfaj>il)lj jaSjll $& qiuJ jimUjM ji(jl* Ajuulll a«fijj ( jmaii fiSjlJjJ Vj >uuL>l f&> 41>l Jjjj ) yJIsU JlS : j»iUV' t^ A^UuJIjj^uJI - V 

^u,i Ji {?ji*i o*^' 0$% ^^ JS Ji i>«iJ o^i ■>*?*■ ^^ 0^ J^i AJbuM AjljJi Alt I >«b (H^HIi") AlSj (V" •>* i-"«»i («4*«A j^-j j*HJI jaa j* 

. ALlllI AiLJIj uUSJI ^A 4 JJ J--U j » A 1j dM uG jrfj Ujrfi US (tdlula ) JbU Jl2i (tkij <Ldc AUI Jrfd 4UI Jpuj "ilrnj AUI ulIS J LOJ ^JJI ^dLtiaJI J^iJi Atj^U ^4 AtldluVI : A«ldLiiVI — T 

( Ijjfaj 

( («il>»i $mj Vj u>ai Ui (wlulj £Jl4 JiJ Jii ) Jlu Jb) US AtldLiVlj hSLdJVIj JjjJI ?>X ( J*i *♦" j* jla 

: b>w -yJLI J JmLj : jtuaaJIj _>J JJsiJI uib- 

Jlj ) Jlaj JlS j 1 -" ILiall Ji-"j p^ ; " j gtiiUiVl fajliall^a liij j»I^UVI JI S^aJJIj jjbsUlj^liJI j« yji^ill y^ill Jjj : U>«£ >lill JA ^^itl - \ 

( lAjdlaJ^AUl jjj> 

Vj («S1jj J ia_l*J' V uLISJI J-ii U ) Jbu <U^iS jjiUJI ituiV I fjl>u J <U£ v? 4Ub>l*JI j^ jji*Ul ijj : AajLJI jjI>uJI J>UJI ja ^^l - Y 

( JJSJI VI Attl tfl£ l>)ilt 

j^^^j JjiuU j_»^4j>«5flyliu J>liJl^fi^Ul jV bijfuSj tojjuua UjAS A«l»Jl4j>ys J>laJI ja^^I Jji : SjwuaJI j>«Vl J>UJI j* ^^l - T 

^j'Sf I ji jj-iaJI ^Sj Jju ^)k Add US AjISj Add J«ISI< 5^*1 f>5L*V I 5*>mj IAjLS J >l*JI 24 3>i A-clIaJIji i'iLuUI j Jjjj4\l jli jww tydiu ylt iJJJJ V AJIj AuSU, i^u jLuu^laJI j*^uilllj^ji*lj| LutWi jbl jrf : >U)I Aiilc i>w jlu - t 
dJA jj-akutl Jli j^dultl Jli ) (tkij <ULc AUI Jm AUI J>uj Jl2 ul^Ilj^Vl A^Lmj jwsJI J4 i'jI^JJVIj AUI Jl Ujiil .UjJ UJI £l>£tl ■ UsJI 

( j y da JU l 

lAjialiwj jI*J I j^M ja»J 

iUJI ^ ^t&all Ajlill^U&Ztl jl*JJ Aifi^iluiVlj jUrfl |4ul ^j |«l^l ji& |4J&l^.£dS^lj |4l^l.£^>&l j>d |4&£l jl : j(u£i)l : JjVl J»a)l 
jj, '}— 'aJ-i ¥$ Ij-uui AUI JdU^a ^ |W>d lit l>Ul jj JJI Ljji b ) J\ju Jl2 . Jjj^l^t AJ>U Abjjjj AJUj Aus^cj (tUtl f»J Jibsiul J4 <Ul£ ujJu It 

( LuJ-'l iLu-UI JajA j>*uJ Lw>« uuJ ^Wl |4&L>I Ji)! 

. '. . , 

. Jl^tfljjtfljXSIjisUJJIJibuwl JI^J Ajl-I 

. 4«l&-i (UdJJ ijJl*u j^laJj f»5L¥l jl*J >uU j}b ^ AclhJI jodjj A*)Vl Ja gJjitlt J\ J>$± AJI — u 

. tjru«Vl jujjJj tJji&JI jdlij j^Vl Avu ulAJI — j 

Jl_£ A_u3lkJ AuLm A*jI>- Ja^j A) gW) j A*L»J U jLu)U £>« AUI ji (tkj ji JJ V : ^>*il J*JI j^btui'jLuJI j AxJUil^ JJ-lidl : Au&l Sj^aJI 

. l?k (j^wj Asjjw £f>*Ul j* sJbjJI^ ( Lj*- a VI Ljj AUI Jl& V ) ,jJI»j 

jlaJI>lM 

. l^w JJiUlj SjLudl (^ jlj*IuVI fltj j;B»2iVI - \ 
. JJJJI j* jkauJI - Y 

. ^>Vi a^-i^i 3^*)b ji^vi - r 

fUjM J\ sjLbjiii\ JidJ ji Jl JJ; JjbJ jSJ juAUl iujJ -vdUi j*_$Aj u>lk« LJJJI j JLAJJI ji ifli V : LuJJI ^ JAJJI ^ AaJUI : A*JI*JI »jjtal\ 
( jjjJI j^ uUddaJlj iJUaJ £ji-l JUI AUI 2tuj AUI f>j# j* JJ9 ) JlaJ JlS Alt <^U$ f»j*« jjlaiJI ll^ <Uutaj VU j*i*JI J*tfU ji ub-Ul jaju 

: l^w^bliw AJ LuJJIj^^UilisJjjJ ^3*JUI 

. iajj^JI (*IS#i JSj JJI>»JI J*iJ UJ ^1? f»5l«?(lj «i4«i J*>i »^Jj* ^ (tUlla SjiadU jo2Lm dJJ jli jI>«awVI ^ SjJJJJI ^Ji . \ 

. ;-w-ws j«a <US llij i'UaJi j* JJauj 4*iil i»>wj iUJaJI ?jJsj jji ^il«VI ji JiLJi Ili^taJ Jl <lw jmauJIj f>%o)f I «j>d Ajj^J — T 

JiiJIj JajJI jrU : AiaQl AJUl 

. I^J AijjUl JxidMj l£uj j^wilj jLlu)U iflfjiVI I^J Jy>M yjJI 'iSUI : Lui JoJb Jljil^ : AaUl ^ Jj*!l 

. ^idj4 yJI {mi^« J4 j^uJI JjjM : AaUl ^ JiiJI 

<Ldd£ <U)I ^Lid <Ufi AuIaJI 'iuJIj jljil J4 ^Ibu AUI jfi <U j^l ^Jjl ^#->JI J4 (tkij <ULc AUI yiw ^^iJI JI AmuJ Jw U Hi <U Jljil : ^^tkidVI jj 

l»L«j 

: ,jA$ Aaffiw 4j#-j AJj ^dlllj jJilll Jbw j «j(uS AJISU JJi*U J*^ j»M*X ' : j'>^' J J**" AJ>w 

( uLUVl ^i b j^dJlj ii^iJI JljJI jw- jli liJiJJj AUI <Ul»J jrj*' j4 l>UdJ Uj ) Jbu Jli «:Ua)I ■IuIaI AtQl Aijdtb J^iuJI ubtidi AUI ja? — \ 

( uLtVl ^jV i'jj* («^d<d2 j jlS JiJ ) (jlbj* Jb^ J^all ubuii ^La AtaA^IIj ji JJb ^IdlJVI AUI j*ai - T 

uuJ ,j*#- tf^dJI j£j aluaJ y^ (WLiJI ji. : AJiG j£ |UiiJI }ij : JlS (tLij Ajdfi AUI J)*a AUI J^aj jl JiA jA : lalISHI laLw Al*?j JiiaJI AUI ^ — T 

( Jiu Ji? tjjji\ j£j 

25 LuoJi U £uj JJ I^JlS AUt JjJt U I^ujI |4^J Jdtia lilj ) JUj Jl2 US U»l£#5f lj.>SJJJ |4^^ l>»JI (4£fb)f (4A>LddL ^i iUJ : (tpbV JJJJitt 4UI f»i - t 

( jjJb^J ¥j luw j^M V (44jbi jlS>) ji bibi <Ul£ 

UJI l>j^l jjUl Ujji b) JUj Jlia . JiuJI uAij j&ua JSj>»*)lf>j*a^JLSJI j^ajuS Jiudl ^k AjL*1I ^}LiVI J*? : Jiutl ^it si-ucVi (*J^*J - o 

( j>t£5 i^AaJ .-j^cc-li jUa*uJ! J** j* ^j ^VjSflj uUaJVlj >*ailj >«*JI 

. *j^ij ^liiJIj jfUaillS Jjiutfl ijioJ U ^talau j£ t? £tJI Jl j^Lrf I Jiiu : jtlijVlj ulaljJsJI J4 JdaJI Jl Jjj-j V U ja3> — 1 

. J#j j* dVnftrj AJjid 43>*1 j^SJI ubl jjjj J Uwlj Vbw Jii*U ^%oV I J*? — V 

j»%xy i J 4i>ui 3> : juil jjlfjJa i^Ul 48j*ll Jl J^kj^II J f£Ln)M tUlcl . ituJVlj S>uJI jjjia j* tub ^JJI <UJI j£ j^baJI jjJUl >Aj : ^.jil ,£>>£» — < 

. . . 
«4jJlaa jihtsii\ ja\j»i\j JiuJI uljJd 

. jj*JI Uiabj iljil Jl JiajV bjjjji Jtw jjbuJ Awb- JSfl tojjby gifti?™") V ALlm oj JJwj tijJjtA Ailb L4J b>S ^l^aJI jl 

jJd . JiuJI i'jjli J4 jji- wuaJl Sjjli J Jjfj U jl : l^idj i.uLa J^ij ji Lu&Jj wmJI j£«i dJJ j^j AUc JW ty*— t j ji jjfaliJ V i'jjli AJ jiUI jl 

( uLt'tfl >Jj! VI jSij Uj bj> JJ£ J« JS <U Uvii j$J$2j (tbJI J j^ituljJIj ( JI*J JIJS 

jjjjaJI J2*)l jijbJ V * - >t uaJI JiiJI 

Sjuj^JI ibbflj jaLu JiUl ji dJJ '«sJjj*JI uV^datl jrf y* Ujdjbu V U>tfj ^ 4*jjjaJI ifuxoll iuJIj uL&l ja>dj ji i'jjJall Aj>*iJb JAlutl jrf 

uL£>l j_« 4_) jjjy La JS ^ AdJlidJ dJJ J4 ^>US («1«J <Ul£ 4ttl ^lid J>w>tl JJ-aj S»ill 4MidJ JiuJI 4JUu i^ J4 ^ : JU^VI Uli iluaAJj VU?I 

. LLuiajj idJiiidJ 4,-wsJb <U J^uJ >^a LOjUj J4 jiaJI ASjii U JS Jj Ji*JI »ijj U Lud jiyd daJ>uJI JjL^i : J^^ ; "" Ulj . 2U£*}lj 

: j^iifl Au^j JiaJb |4^bj JisaJI |uSj«L j>t>iu JJ JJIj 

. bpjiij iffj aJ ^ Ja^lx^ lj u jLj b>Lu jb (iUj j >u J>ii*Jl j I 

J*lUlj ~ia?\jl\ Jju «Ji Jm^ui U j! <U_>*« jrf AJ iM UluiM <uS#j »^aj ^ j^Jl) <WJ JiaJI jl 

. jt^idail tW |UUl)l MJJj g^itl lift ttaiu Ijjilj l^^j ( t ^MMUj l>Ld jaUI Jl JiiaJI (uSm Jl l^idl? jj JJI ji IfraJ 4J>*aJI 

J J-t'Ullj^Siltl J4 <U1I <U)I <ujj Uxa AidA fiJALuj uLujjJij juImJI jj^i J4 <Ld Jii*U Jbw V U« JiuJI <U Jjj U JSj Luuajj Ldd£ ,*L-j ^*JI j^^Ili 
. bjJI>4Cj U»k£ jJ^laJj jajif I uljrj*' ^l>iuul J t'-^X'i >*5>"i A*a>»JI f'lsV'V I jayeii Aii\ Jl blfuuVlj uaUIj j^SJIj i^lieJI 26 j»>Vl^d4L4l:u)frlfftu4lf SjUaJI fk^M : <jf/tf I dJb->J! . JJJIj £>id*il rtJJ>**ll Jwi : 3*UI (J SiUsitl kijjJU 

4_tI»U)lj Uj«ij i'Li^J'i »5l«JI Ja< S^liaJI . SjdiltaJlj AliaLUI JUfc'if lj JU2V I j* alajJJ <UN iiM U JSJ j»b (tul ^A : j;i(k«VI (J SiLaJI kij^u 

. JJj yJI Uj <U!I ^Lun^J 4J^ajj 4UI u^ Jm 

. ililfii Atf J JJI JUSj AdUl^JJ 4U ww-!-'i JUS JA*J |tul <jA : i'iLuJI t4J>lU J* J^i 

SjLuJI j!S)i UAi^i^dSj Vj^UIuj J^l3j£p«lj£Lijuik)l3jl*j Vi 5jL»Ji Jitu Ma . <uUjj JJJi JUSj . U>WJj2U*tl JUS : la jU«Ui jliS> U i';L*Ji 

. <U£J uLuHj Ajrfi JLub Hi J»IS i»ikaulj fkG ^j*^ ^ ijLuil ^jmaJI ^uUIj gAitiaJI f^ittl ^IjiJ lift j*y 

<:Lxll $Uai 
. jJ-Ulj p^"-" A»lj*aJI ^jjJj 4»LuuiVIj 4illaJij daltl : iUuif I t±b y>j J^-lj ^^uw J^ jjJJ I4IS i'iJJtw «Uui 'iiUaii <)bi j J^UJI iJLxll ^^i« 
<j i'iLuJi ^jm <j 'iUJ«JJi jALtia JU^-I j-SUjj 1 2-^j jliij J^Lu (^uu U! ^ ituif I <j S;L*Jb J^Wbj i_t«Jb ,*»aj f»}Ui)f I Jl S jLul)I >4^wi 

: <US jjJtU i'jLuJI AjJ&u : j/if I 

uUUaJIS : jlSjVlj jaJ l>iJI J*ji J4 JUi'if I ji JUeif I 4JIA uJIS i U« . IfcuaJjJJ <jtl»J 4UI l£uu ^Ul JUJSiflj JUfcif I ju«? J*ii f»5lu? I ^ » Jludl 
4J J-J J ul$LdJI j_< jJiatl J^aJIj i J_S^IIj j^u_)IS : ulmmtlj jJ^JI Jdu2 J4 UJIS ji . jfljill JW-J SjUSJIj j jjjl ?$uij jUm> jt^idj SlSjJIj j*«i&) I 

: l^wjjftiJI j»uiUlfuIljlytoifl Jju£ j* jlS UiJLuUI J*«L) US 

. j£)l >#i IwjJI^ jyaJ! Ji« : Audill 3it»-VI- \ 

. uJLbtJIi jtplj JSVl ubi jl« : *LuUl ubi- T 

. jj JJ14J1 jjj J*-JL> ilSjJIj w-> J-tJi ^j j JtwJIi 5l*JI j*t*S : AlcUa??! j J**' if I — T 

SJU'if I ii«-i 3^1 ilj'lS : vm u>Uil - 1 

LOS i'UfcU i'jLuUI id>*u : ^iltjl 

SaJLJI AuJb J^*JI ILIA jji Ijl dJij Jbu AU AfilUlj »*L»}\ ub-lj J4 W *-«-lj j^SJ j'if jL^j IpVlM J4 JIm JSi ijU*U uc-_> Jlixt SU»JI 

. J*uJJI ^LJI JJ^Ji J fctf tyaJ! J^iili J 

. Axti (djj Ama> j* J^aJI jSj JJJJ iLd2 lil . I^d£ ulL ioUc ^ ^ 1 (tUJI ulkj UJji ,4L»ili) . 

.?lytJI ja JuuJIj Ji4*JI j^VldUJJ^jjj jlS lit 1 I44U ulL 5jLc (i $A 1 4^j J«Si ylfi AUm i>l2 lil kita^ll |«Mlj - 

. JiW I 3JjJ' ^ JJ iaS li) . UtU ulL JjLt (j ^A , AJjbtJ ^ AUI j^- tjfilj lil («lwil j^-UJIj - 

. LLu7 tiiidl JJJJ J~aJ lil 1 l£d£ ulL i'iUc ^ }A 1 ifijj Jjj lil (tLuIl t)*j^*i - 

. JLiaJij juJI «-ljjj Jlji lil . l£d£ ulL i'jLu. ^ _4i 1 i'ij^l £iJJ lil ,*LJi J^jJIj - 

27 . |4lu$ <UL. iUtl ^lid 4j>uj uc-j <U#-J AjliidJJ ^IlaJ 4Ub jUjVI : Jx« : iUUill w£jl ijLui 
■ *^i i£ * a ** J( ^>>J ^ ^)>il Jfi .bull : jl« : WUSJU1 u&l i'iLc 

: jrUwi tjlfi t,4i : jUUI iiU*. 
. jiail jfi c^iJIj hijjjtb j«2hj (Wj&l jljiJt SjiGj JUj Oi\j&} jOJl^uJb jlajJI : jl« : '<UUi)i jUJI i'jLe 
. AutUlj ^*>lj tji^&tlj (jllau Atfb ji&tIS luax <Ld Uj (tjjttl f»}Klb JkUl j£ l&I : jl< : 4*SjUl jLUI SjLc 

. Jluj? Ij iaAjJIj (Wj£tl jt>JJI fcUuiJ $SUMl |4bJI £Uu : jl< : AiUall j*«JI i JUi. 
/i***it!ji 'iu*J! jiuIUj-UJbji&JlS^jJsllii^l^Uu JjJ : jl« : 4*S>)I J*«J! i'jLe 

: jrUwi (jlfi <jA$ ' j*a*Jt i'iUc 
(jlbj <U) I ^ii- ^ JaDIj (4la>l JAI uIS ^ jJiiJIj jJ.UIIj i'iljAllj |«buU i Hint I ^ jJaJJI : Jm : AiUflJI >a<JI iiUi 

: |JM<it2 ^rLc yAj : JjJI i'^Lc 
^jjj^m '^jl^lj '^JrfdJI JAJ b>Uj *'^')>^ diiiJJb i>UEjlj J^UI uw&I ^Jb JajlII : jl« : iUUitl idl SjLc 
. b>£ <^Ul 4^->JI i^c >Ldb jkaJI ^ ii dpj u^Illi wuaaJlj JidJ! JjJ : jl« : "itS jUl >Ldl iiUi 

: tjUwl ^ic i^ij : J^jJI i'jb* 
. »>«JI ji gall iliV .jiil ji i'%aU J^-UI e>! u^II : Jm : 44*JJI Jj-jJI i' jUe 
. J»J JA Hi jLua*» <Ld jBU (j> I (j^ll tfljJ : jl< : AiSjUl J^jJI SjUa 

. AdUbjJI ijU-aJL) ijulull Sip- (Aid— > 


: >dlk dJiO 1^: ^Vl ,> i'iUaJI 

AUI ^LidJLi . jljiJLulj ALuUJa ^^Aj *il*w l^jl>> VJ>jla«(£$ AHj b^uliJ 1 '■W-lj ^i^3 (j^Di*" (^ |*W 0^ J*?^ JiUaJI : ^JblJI Jbutl— ^ 

( LuJ fdui <UU. 4UI ,ji« bUMJj lui ?%u)f bj bj AUb y*sj J4 jUjVI (tab 3'j ) l^bai **!* 

IJJ l^i) JiaJI jjjj jjJji'jUaJI JUS _»*»ii Vj«>Sflj <lyu l^d j^uwjj lf U S » J b>.Uai Jiuj I^JJiJ (P^l SjLaJI ^Lm (tLuIl JjJJ : ^li*JI jJjJtJI - V 28 j_c 1 1 111 $l\i JljJi tjAila JUflij JljJii ubUiJI jajuSa j-wtJL £jj«£ JJJi ^A Jii*Jb jjJu)I 5* jjjJI j f*u bjji US<>jL*tl : ^J—->'' ^i»JI- T «t * jA. . •• 5:L»JI galjj : iUJLJt dJb-ji! A^tWj ^JUlJI J4 »d*j] UJU» bj A) jb LiUj I ~Ai\j\mU AJjJafl ^ jV JJij JUj AUI i'jLc Ji AtCjJb bjiaa ij^aw AuUJI AjjJadJ JM jLbl JS jl 
f^i jjjj AUI jjj J4 jimmlt jj iTmj b>^ bjjJ^j ) Jbu Jb) . ginVjj AJ JiJ jl^ >1uj ji jalm ^JlieJI ujil ji Awij jUei j jjujj U^jUwi^ !>UmJI 

( JiJb^J V ^ J-u-JI jfi fi&Juoh fi4lUe.\ jUaiii! 

^LLdij w^fil^bj A^Ji JiJJJU Uiaji c^i ubbJJI jlu? j^iaSjJj ^I&l i^-j Ui^i <)i^' i"j^}Ul yi^ J*^*J ^UJI £u? (WJ ^jjaitl jflljjl jl (tli 

. ,4bJ A«aU» 

J4 ib> i^l JI5 ) (jlbu Jb} ,»Jl Jb Jfi AJbuw iiS) ^JJI AUI .Wj£ ^Aj AJjiLjl Aijukll j AWailtj AuLbVl i'jlaitl j Au^>» JlaJ AU AiJ^uUb 

( jrUfllc lit jfi IIS lil 'iUUitl ^ ljj$dj ji IJJL^u Jj WL2 (S&jJ wuJI (ii^iiii'li Jc |4AtU>ij (4£Uj i (**>i^J» j* ?Jl Jb 

A*AjJI^ Aj£ Jl J3U . Y 

Jc J?i j^ <**" cj*J' -"J ■ 4j£aj AJl J* J4 AtAjlj tjlbu AUI uUb j AlfiJI uS^aJIj sbjJI u^bj AaAJIj AjiJI JJU ijLuJI jSljJ (liaii J4 jl 

( jjauib" liJ UJISj LAjj Laj Lu^Abbj uljjjdl j j^cjLu UJIS (t^JI ) |4^uAjj ( t ^uc^J JjLaJlj jLuJST I 

jj^-jJi ujJil («_^ji AU-wjJl (t^jj y!l j^ilu j>£dj jj III djJji ) ^IUj Jl2i jruulWI jJJJl*" jj*tbaJl jji«ill Jly i j^ (Wji^l jl>itl jy-l US 

( Ijj i»» jlS ^bj uliA jl <ul d£ j^fllaji Alvj 

i^hui j_)l AUI J_4£ j« luj US jtiJI J4 ^jImIIIj Alxll ^ w£C, jUb utclkll J«fl ^ic juU^ll um ^ luAJUIj k-ucJUb iij^UI AlyJI u>b- ji j 
Jj-J Luu 4Ub dj^J V uU jA : ( J>«— J jJl <$\ ) bi ublj ( jlitl J^J lliu AUb dj^J uU J4 > (tLaj <Ul£ AUI ^La AUI J>uj Jb) : Jb) <UI <U£ AUI ^uaj 

. iiaJI 


(UtaautljAum^lj-r j_uj jV J_4iy_l£j J^ AUla J^j j* rt.iglaaj ufiUj jrf i>a uftbj AJbua AJJbA gilji ji« jjuS gilj J*bJI n*ltl jj^j ft^»*^ $>!*)! Aum <UI 
JLi . \yia ~"j JUI 2b Li AJ J JJ jlj Lblltj AI Uwtajuj bbidbj A) Amm »j^i ^l£ iLa-j ji uc-ljj AiulaaJI AjIauJ ^lk) ji Jau*<j AUbtJI AJl JJ 
( jfUAjJI {Hintl >Aj i^u AImS jiuJ Ajd (4Sij JJ b; l^ji ^buVl J4j b-ljji (H^mii'li J4 («Si Jar jo/Sflj ul>*«JI jJali ) ^IUj 

J\jJi4l ji (4l_ii J_«aj mUI jaljJ-JI jj^I j< yiV »um bjiia*j ji {xUIuj Vj JU b)Jx ^U (jjdflj V jlll AiuaiaJI mVJj A»i1mJI AUI |WJ jj 
whuu lj±u jlj 4>«2lLiU JS J4 («SlJlj ) J\xi JLa AUI AfiUaJ i^ULj AUI g£u ^Ia AtbuuVI ^ Jjli JjjJi Jam ^jJI uUwVl (tla^i j^j J?i j^ AjjUc 

( jliS ?^UiJ jLjy I jl lA^dM V AUI 

(tl&j jl^SbJ J^e? dJJ jV AaJI UjAUJ 4 -U»J ji-i All Am J-li J fij AUI {a JjjJi JmJ ji iillii J A&LJm lA^Sij lAj^Sij ujj JJ i <t&£.\ y> jlS JJ JJ 

. Jidiltl (Wull J4 jU^^U 

jl2IaVlj A?l*)l jib . a 

ul>«w_>l jJb^ iiUl AUI («Jbj jl ) (jIUu Jbi . «j_ai iLLu ^ill Aoll^ Jl ^liislj rfj* Jl A*?-b- Jbu AUI i'jluU JjjUi jajj' JDI fSljJJI J4 jl 
( JUbJI Uj AUI djLu>«Vlj Jlibtl AJ Vi ijAb uljfbiM />^Milj>«dJlj ^jmuJIj liu**- A*UaJ jb>JI J^UI ^uij j*j*II j£ ii>tul (4J j»bi Ala j jfljif Ij 

bUlilllj JibJI jib - "l 29 U-b£ AJjruLc <j\ «J_b J_ii {J Ja w_li yUJI uliLUI jaxu ^ju iji <ulu ^ 4 JJLJI i'jWI i'ljbw jilj i'iLuJi JiA j*liJI jaaJ J**j ,yJI jfiljJJI j* 

. 4£lkJI «Ii Ji <U) ii j^uUI jtm'i'iiit V ,*«l*i Jxa J*ia uuuil j^MU (4Aljj ?l«i j>**»J (**bj tf^ 0$^ ^LiJI ib UAH J*^' jfr<*"(j 

>^-VI iLiulj JLlmVIj AJjiJJI .Wai U>Lii j^£j ji yiuj £jJ«JI ^ SjLalla ^£>u ^ gib AiSLt julitl jrf^uS Add gjilj ^UlH gab galJJI liftj 

( i^i U ^>«l J& UJJi uLuJb JUftVl UJ I ) (sluj <Ul£ AUI ^Ld Jlia US i»>«JI lit >a>u jsJ U \&jm iiLudb ilaj V$ ul^Jlj 

LUUa Ij—Oii jlj Lu— • I j*LUl J*^i jl : j>)$Jij 4mI I4J4&J V ) (tlw J <Ul£ AUI ^ JLS Atftill WLumVI^ <,«£ VI tUl2Bl J4 i>uJI jj j-till ib- JJ jjj 

( ';-"'"' yj IjiLii jlj IjimVt ji ^LiJI jduff'l jl (n^mii'ti kilsj jSJj 
Lc un i:LoJi «£* . I4SJU (Wbj LJ AbuJ VI «Ui hrtinl }6 . jjA jfljj y^aJJ . ,*(jUib (juLiAl joM jrf ji 4jjJU (iL^i JS J4 djjikll jUUxJI ^Aj : jljUl jflji 

i»lj*JI <UII UAJJW-J JlilSlSj sliij 1 jImMj j^w j»>u»J 1 ubjISUl jurfittl uIjImjJI : l^liwi j*j 
. t*u? !>*ji {-M&JI l^S>i 1% jOLUI j£ ".u'/i,,, JjliSJI i^ Uibj (tfouu bjj >La IJIa . fy .* ; . - - - V jj*L«il £>«*« jrf Aj^Uall ubLaJI ^Aj : 4Jli£Ji Jiji 

. SjLbUl »5laj . j&Ul j* i^JJlj tij>Ub >»Vlj 1 jJ-4*!' «%« : U>&i j4j 

. |Ub (t) UjSjJ 1% l£d£ lujI (tLuIl Lriai lit yiJI **#■ UJI jw. AJ^lktl jUUxJI ^ : rt;-»7intl AuJI 

. A*j!jJ! ALiJIj jL<mj ^ Sii'jy I »y«i ■ J*UI ^UdS Jiitl SiLs : U>ll«i J4j 

J_S J_La it&Aj-T'J I>w2ij laudlb ^Jjjrfi J3 ) U J1*J JlS ibjJIi d>wJI j£ 4jJJI ja>b>J <UJI A^^I}I jJU^i AU i'jU*I! ja^t : jfl^VI : JjVl iaj^Jl 

( jjijtJ (*SIJJ US jj JJ! <U Jjualifi i>^cjlj i«u4 

>^^%rtA jub^-i j^i(»S>LtU<sU*Jl3iJ^l^^lll ) Jbu Jl3 4«lS#5f Itu j^&j jljAUI^j^Ji'jLuUIAial^i : 5>alJS2i!^lj5ajlHl : ^JQlijj^JI 

j_a JJj t_TJ j (Hm'iii tl Jal>«aJI i»ij-lj A«ldLiiVlj iillsJlJ SjbjJIj : Jl2i i'iLuJi J^iJ 4ajQij ja^VI jjJa>uJt jji* ftjjj <Umj jjl ^UVI j^J iij 

: jilai bjJ^ J^-lj Lii4*ii< jUwVl 

. 4UI VI LLuj V ji - \ 

. l±x!\ JAjJ'iJjM V^>uj>«i UJ -Luu jl-T 

( IJD-i <Uj iiLuj d>uJ Vj bsJLs ike Jxuli <Uj iliJ l^-^j jlS j^i ) uIUj JlS 

^%aVI ^ JjUaJI jaJL>y 

{U>uJi)ljJUdJ i^ -i^jjjlj Ull bjdd JaVI ^jUuJI jiVI ^it lAllwjjItl WbL^fljtlidll Ubj UJi^%aVI ^ ijUaJI jajLa^ j« : l!l2$D|j AjJbjJI — 1 
. Sjji>« Albb^ <ubuw <U!I U>j^j (*J SjU* JSi . <uUy£>*J! JjJjJI Ji U VI>a»JI bjjj JiaVl <S^a^3j3 «*j bUwImlji bj^-j U/ufij^J yibjJI 

. jJJJIj UJJJI jru AJJUM tJjJ'j "tt' IJH *'*jj , >w c^ JlilcVlj jjl^ill ^iltoV I ^ i'jUsJI jaJLa^ J4 : JlilftVlj jjl>iJI - V 

JLi . L^dfi j-b> (P-II iJjJafl ^JlaJj 0^'j^i *Jl*"b- iAjM^ J— -J I JjiUi) l^dfi J*#- ^Ul jLu)f I rtjLufa jdjlau ^jJI A£iI4l UUijJI ju lawj u ^i) 
VI ( ty u U lAlmS U IA4*. jjji iuUA^ A*pji iiij «^uJl jj JJI u>L9 Jl ^U*?i J#w VI aLLulj (Wj^i jjl u , w .uu Lu«2j Liiwjj («Ajbi ^ ludi (U ) Jbu 

( j^Lwl£ (t^U^uSj |«A)?i (4^W l>wl JJ JJI liulS bjilCj 3^- lA^Aj Ui 4UI jlj*>J sl*ul 

30 A*ll uAtiJ t$ A) yjiu t$ AU{Jj CJjJI wJb- ^^G JiU A3WI 2j Jill ju kuj Lji US : i'iLuJI £jlj j4j>d 

: ftUJli 4Ji(j JI flmiii't ^ : AjdUlj A±J.UJI SjLaJI : Vji 

. J\£ AUb jUjVI Jxa £jU*1Ij ^^ 0-^ i J H u $ : ^■4 JI "Uall ~ i 

. A*?I$JI SlSjJI jl< JUl J4 ^ JJ.U ^J>» JUI yAj : AJIil SjLuJ! - U 

. f»lj*JI AUI uu ^ J*a Lm jujV b ^4*3 ylUlj (jJbUJI jl>«'5f I {MM JJj : Adlil AuJuJI SjLaJI - £ 

: jyu»5 JI (Umiiilj : A t lt a J lj AuAitl i'jLaJI : Lib 

. JI*J AUb jUJ VIS : Ulidi ^ wl&Jb ^jjj Jill Au£ll SiluJI - i 

. ftLuallj uljitall Jx< . jUUI^ j«Jlj J#-jJlj Jul IS : £jt>»lb ^JJJ Jill A i U a l l i'jLutll — u 

: jyu»J) JI pini?i"j : '<Ui,U*ll^ AjJjaII «U*II : &£ 

. Jbu AUb jUjVIS AcU*ll jfi ibiuwiajw, je, bjAw (tUil I^ij^j Jill ^4 : Aj J^All S jLall - i 

. AmmII SilidS u£>$JI JdUia Ja ijuLuIl J4 «££ {4 AeU? ji itLuIl l^JJAJ Jill ^A : AxcUaII ijLuJl — u 

: Jmw2 JI (Umiii'tj : A±j»il .££3 Alijil i':UaJI : bulj 
j«_<iaJ I uUlidJIS jLdi uJIS Vlj 5 bi j$Sj ^SJ UJ uijll UmJ j jjij ji JjVj U>bw Lwjj Ijjjw C2j £jlitl I4J jj^- Jill *jL*1I ^A : Ali^il S J Lai I — i 

AJ3L1I SjlflJI jl« jlw ujjj tfi ji lAjbi JSUj UM 'ifiLuJl Ulij ^ Jjtf- Jj fijJA4 LLlm UJj W ^)l«JI J J--u (t) JUI i'jUxtl ^A : Alijll jrifi i'jUxtl - u 

JujJIja*^ #^ij3jjl*«*JI jbiSflj***- 1^ b>5*cji'jUaJb>«5fl J>*u : JjSfl j$*ll 

( jjLUfila Gi VI AJI V Ail Axil <j?$j VI J>uj J4 dk2 J4 Uiuji Uj ) J\»J JUl 

AJIS VldtlLuji L»j ) (jIUj Jl2 . Ijua?- >i)il A«U. fth*} AAA AUI ^^s .U.V; Lwj AJL/jJ j*l<JI Jj^-U U/>«£j l?J«^ i'jbaJI ^ JuSfl jl : ^jlxllj^etl 

( j>*bu V j*UJI joSi jSJj Ijj JJ j ~\juL> j«UU 

. iLcUl i^tw 5*4*Jj AlS JJJJJ J^iUaJI L^i^w ^ ^ilu)f I ^ ijUaJI ?^*£ : JJLUI jj*ll 

jl>ai llA iljilj />IjJJIj jIj*luVI (>5U()f I ^ i':U*II jraJLa^ J4 : (>IjJJIj jlj*unVI — C 

. »j*£ ^bUj AjUa ALU i'>«i*! ^) AiwJI ji j4«JI ji J^AuJf I ji AUUIj fkjddl J^ ^ l^iS ,*LJi SUp- (^ b>ljjj i'jUaJI jl>*i«l : Jj'Sf I 

A_d£ AUI k Xd J_«M4 LLuJ &■ (j (jJbJ AJjJJ j^JualjSUaJI sLaA)\ Ji* AtljJj I^LAdSltljIj^Liil bj*3 JjaVl ji LU? J4 l^aljJjSjUaJljljrtiul : (pbJl 

( JMdJI ^bJb (^b> djj bUAlj ) |«lwj 31 Jp sL? jJ&j L$J>bj («1*UI lAiiiddJ ji VI LjJ JlJl£l Vj Alb VI J**U J>tS 5(i lidAilj iuJb UklUjI f}UiVI ji iiUaJI jaJLa^ J4 : AjlLIU, ilul*! - 1 
all AJ>*A uJIS j*3 ^j U £>«l J5U Ujlj uLulb JUeVl UJI : J$i |«Iwj <UU AUI ^Ld AUI J^uj uua : JlS <U£ AUI yrfij ullaitil JJ>»£ j* uJi*ll 

( 44} l ^to U JI AJj^a U*£b «i>«l Jl^ I l^uidj Lui 

: uJl>« Aj}0 Ul : 'iuJI uJl>« 

: J jUaJI j£ i':l*JI ^LMJ : yf/VI iu>tl 

Sj-uaii\ J-Ii Al£«i jrfj i'iWI A*J yk, JmJ ji j&J US JjLc j$£j ji j&J LuM ubLudU, ubUfl ju SjAllaJI lpj>d ^ djuaJ JUft'VI Jy! j(uS JlU 

. J-Jitl dJJij 

. ubbdl J41S j4 <pjl j6 ubLudl Jjui j4 yiJi jUt'Jf 1 j^mj La Aulla 

: SjLall uJl>«^MJ : Axjftl A*jj4l 
uLueluVlj JiiJI JdU« yi* i'j^aJI jaau Jmj Lpi US jajiJI J*u« yic UiudJ i'jluUI Jjuj Jd& .LaSj A?j J4 jjSi ^Ia Jaaj ji jSUJ ubLall ja»J dLLft . <uUb iJAuj jjmq UjIdJj JSj 

: SjLudl J4 tyddtl jduuj : A*JU)I ipjil 

jjS$J*il joju ilijl lull Uvbudi ipuJ iS ubLuJI ja*» jSJ ^ibb Alt A*i!l ja^l UU£ ^ o^ljj jlj yJUj AUI A?j sliui Jmj ji ubLuJI Js JtaVI 
. u&UI IjxU. wJ jui y!Uj AUI ££ Uj tydiitl ji f»i uUllI dlj yle uJjLd ulbj AUI Afilb AJ lidS JA iiLoJb J>d2tU, Jljil jUU Li iuJI jji Jj'bj 

jjjjj 4>uU< (4LuII UjJJJJ JJ Ajjj .UaJI jru j^Sj luuj j^-j yifc I^i2>t ftJifij Ipbi ^ «>uUtl f>5L)f I ^ i':U*II jaJLa^ J4 : ilku>II ^i£j i'>uUl — V 

£>JU L«j iUuJI J4 JjJJ Uj I^U^iu Uj jajVl jl gilU i*l*J jijJJI yic ^^lul |Wj»lji Alu ^ jijVlj uIjauJI ^ iiJJI^A ) ylUj JlS Jaxuj ji JdLOu 

. AJl£J J>xE> ^il JJi jlS AdUdUt j£ ?>Luu AUI A£lta J\ Lu>2 ■luJI jlS UlSi ( j(uaJ j>U«J k) AUIj (tllS U jji («Sjm^Aj U&9 

: AjJIItl bliitl ^ AddLdVeJUli j* /lilSJI JUH jS^J ^>»JI jajj>uylll f»iUiVI (^ SjLaJI jaJld*' j< : £^*JI jijj j*yjl— A 

: LAdSUl J*ai ^ 2->*" tj^i Jfr"^*" : ^i' Ijliilj («Sjj IjJUAlj IjiMulj UaSjl l>Ui jj JJI l^ji b ) J\xi JlS iS A*c>*JI ^lS#'5f Ij A*JbjJI — uJISj-'i j£ Aaajj jj^UI ^ ^ u*^ S^uS ubi ujjj 

J^ujJI jjjyd lift ^jjjj< ijuLnII («SUw li (4**ljJl |*SjUi AU^j# J4 JJJJI (4Sud£ J«- Uj (sSUi^l^A «jU> J»- AUI Jj IjiAbj jjMldJ (*SiaJ jWlJI 

. ( jtyaJJl |UJj uJ>t l (MJa |«SV>« 4i AUb i>«ma£.Ij SlSjJl l>tij »%dJl l><uSla ^UJl Ja jIJ^u i>i^Sjj (iSUu. li^u 

: aSIWIjJLU lalISIII : LuIj 

AUI JlJSj V ) ^ILu JLa ASlIa Vj «jiS AJ Cuyd J4j Jftjll j« (-1453 f-Lcj AfillaluVlj AaUaJI jJJ ^k j^SJ UJ I lalIS.HI ji jjjjl IJA ^><ul>I jrfj 

( lluiJSI U U4£j "iimS U U) IjAuj VI Udj 

AUI t ^_« tr uJldJJJjy-l USjiLiJI U<k g^j jJJitl j>t*tlj jv*al& LixlSIU ibi jial j<> ^U5 AUI laISj (tl dJllj : j>L*tlj ^utiaJI laUSj f>dfl - \ 

( jjSj yi^ ,^uaJI jaj iju yi^ ,-Luil j£j u:: ^""^ ^1^ (WLUl j* : AjJG JA {ikJI Jflj ) <U^J {«iw J A4LC 

^UiJIj ja£*}l Jb- ^ i'^LaJb i'ijil Ji&i fit JJ JJ UjISlta ^ o* c^' ubLuJI jaaj J4 i'ijil jUcb {J>ul}l ib; ' ubUaJI JuuP i'ijil lalISj jJj; — Y 

. JLuJI yifi. AAiilb kilSi (»I Lpi US 

i_ui («_i A_i*JI ubudi diJji U*u$ VI UdJ JttSj V ubULaJI I^Ufii l>wl jjllli ) JUJ JLS ^UaLuJ Uj uLllG A& aJ Ja>II jjIaJI ^Lc uLdSIII Juj 

(JiJJbr 

: Aia^jJIj lalmmII : Lib 

: JJj Alwi J4j ^J^'i AAutl Ubb'J uy AWjJIj LAUftJill ^>a Lu i jruoiJI J4 jlS JU>»*JI J^i Jl lauaIJI j^-j J4 («.jJbj 32 j4wJI jfl^J 

. jluallj j*«JIj j^m'iyuai ju*S> ^fl 4*fcbjJI SilaJI jwaS- ^ 

. J<S-G j\ |4Ji4J J*#- jlw*JI {4 UjJllI yJ %d JUJ j*a*)l {4 jJili ^J>d ju JA*J I — Y 

. <Ulc A at a JI Sila Vi?i J»j2« ~ r 

. t-JLb fkLi 4j}G Jl juiJ! J)& J«il Silt Sjbj — 

. ££'13 ji {M-UJ $*? slwjdl j»yjilljjwfl*JI j«>$lill ^Jita ju j**)l — \ 

. <jW yic J« I il SiLaJI ^ if-VJ' ji JjSjJI i' ?'**" "">• ~~ r 

. jLiwj jl^j ^ (wLitl j* jJailljl^ — T 

. Jbu 41)1 JdUw ^ JLjAJI AdJji ia4iw — t 

. AiUxLuh jj*»11 jl iUI JUjuwI iyU. 2'jJJiJI >.u -Ufi |tu>" — 


lAJLidfitj l^*S> S-LaJI : 2*JtjJI dJb-^J I ubLa)l|t&' 4Jj_w)j 4tfl jdJU j_4j (tAjrfi J4 i'^JsJ I (t^i j$Sj j! l>«i AJ^wjj <U)I ^y^S ijl 4l»y» Vj jrfji jlS Uj ) Jbu JlS 4£jwi j^'j ^laJ 4UI >«V JuwVI — \ 

( j^iiiu («AlI3jj U>i i'ilaJI j>uiij i-uuJb j>wjj jj III ) (jIUj JlS ( j juJalilj JLwVI lift JM^- J4 wuxJb jUJtfl SiLiac jjubij — V 

(1jj£« Jlji jIjSIj ji Jb' jl 4il£ jl^'i JjlUI J*?- ^Ul $Aj ) ,jJI»J JlS mLa Ja i2* sbij ^11*3 4U _>£wJI u?l£ ?LiJi — t 

( j^mJI JJ j«JI $Aj 5Ufi jm*'\ f&i) (ttS^JUdd »UmJIj u>il Jl£ ^Ul ) Jlaj JlS iklkilj 5:U*JL) lAdSUb jlairtflj sitLVI - t . 4x«jj jjLc I^U^j 4*)b Ajlit Iff f»5t«¥l oi*6t «yl»w fla&\ j* i'j**wj jut I jjJJI j5>j ?%»VI J>*£ i'iLaJI 

: LiJjjLwj lf&- 
( <£>S 1) »^iai\ (tSij ) (jIUj JlS 4ill£j Aj>j J4J4U i»Jjj Juiolj Jfiltij AJ jiij JUj AU 'iiJuc - \ 

. wiiiD 3*uj jm&iu jo^jj ti>^ ^j-'i «P^' i — T 

. fkkS ^ Ift ,»lS lil bUiJI lAiM JU^i J JJj Sjib'i 2 J law j AuJUfaj i^lj — T 

. 2'ilaiJ iy«uJI jt>S*Jt jt>wi j* j*$A$ jjJJJ J«i.j ^uUtlj u^JJJI J4^kj — t 

( jjiim") Ufbbu <UJIj jjSl 41)1 >SJJj j&t'j il^swJI J£o4*j25I«JI jj SilaJI (»Sij ) yJIsu JlS |»j^j d>l^ 4jU>»j ^ila^j (jiiiiU ^>a — 33 ( JJUU> J5 JJ£ (Siollj Ijii* ?Jl (jiJ b ) ,jJI»J JLa JU^j *jjji J**Ji Sjbjla — i >IS^I d-UJ V iUl j>uifiJI J& um ¥$ bbaj dl« ji 4»j¥ iwLiJ! Jlj^V I ^ !**#■ Ij 4dLr Ij «>< 'iuJI JS ^ ^JJJ 2b>Lu 4JLi£j <Lrtftll f^lnY I jlS>i j* j£> ^4 


LtbLdLMj Uj4&- ( (tdd£ £mw 4Ulj (S^J j&w dJ>d jl |«£d£ Jaaj If) |4&Sj->J |4A>£iaJ A^lid («^l>«i J4 ii» ) J\*J JLS ^idbilj ujjjjl J4 L^LJ <US jjj j«^laj - T 
j^Alill |«A itijjla <UJJ ju 3i4 j*3 A/alia? ^ j|S ^Jj fljtah')\ (J& jj>*jjj ) la"*-* J^ bJJJb Jlalll J4 ujlill ja*l*Jj iltaaJlj JJUJI ,jAc tUjau — t 

. (4^JJ>SJ gJjAJJ jjSbJIj j IjiiU i'L/l^o — 1 
. yiaJi j£uj ,juillj jwaII ut* ' * u y, uiills iwljjj JibJj jstG^ ^)G — V 

bj£lkxulj l£d£ £$5 ji Aojlf i'jLcj <Uu JS ^ 4ii*lj tjAjjSj "kijlm iiLAj f»5L¥l jlSji J4 jSj $Aj 

: JbbdLuj <US«* 
• J?J J£ i}Jl*JI VI l^di jiLj V <Ud^ iiLi <uV y!l»J AU 2uil>«j jai^) JJii &4JJ jUJ) A«^£i ijllsu AU 'il-^tc - \ 

. bpLyftj ^Uwl jki£j j*i*JI ul^w J4 JdLLiJLtl ji dJUl ^l£ j^uiJIj Jj IjJI LuJJI ^Lw j* LAUftlfl — Y 

. (UllII J4 \juS \jAm jj JJI jyjjjsilj jjSLJIj iljJwJI JbtJ j^luJI — i 

. bjij >il ^bUj Ltbl »\la&\i JajtU b/bw yitl i'jruSJI J\*J 4UI («u jU*tiwl — c 

. 4l^b>j ajiiij JjjUi June £1# dljjj — 1 
. jaljrfif I J4 "dJLSjj (niiiT'lt laLJ J JjaU ItLdlfij jbULt AMid — V £»JI AJUj AJ-Lu jjLill yik'i.„iii yic a Jlt-Ij 4>« >«aJI ^ u^ljj fk%«VI jlS/1 J4 jSj 
34 IjJjaj Uj j*J I ^ JIjl#- Vj 3i*^ Xs «*> 5t* S** ' j^* 3 jaji j^fl uU^ixj j^u i j*J I ) Jlaj Ji3 dJJ j4 Jjjlllj ^^2IU i&mjj a) jS'ii au Ajj>tc — \ 

( uLdVl ^Jji b iP^AJli t£4<u}l JljJI jrj*- jla I3J3JJ3 AUI Aabu ^ J4 

. o!l«Jj AJbuw 4U I Jl Aj|})f Ij Aj^Ul -U-bWj f»ljV I J4 jaiailj u$j jjl j» j^IaiJI — V 

. J45f Ij JluM dpj jaiJ I J}lf ja ii . yt tj.iJ i j Jaalllj jWI ,jAfc Jjjaltl — T 

. u>il Jju U Ab-jj S>5f I jl JJb jkS It - t 

j_« p" '- ii I JLi («Jjj J4 %a£ I^luj ji £b> |t%U j*ul ) yJbJ Jli ja»J J4 (Hfrnil ^litl JtJLilulj uljjitll JJbJi SjbuIlS AjjaJj «Uj jxl-tj — 1 

( JiJUcaJt jl Alii J4 (tliS jl^ ((SUA US 4£>SJIj ?tj*Jt j**lt ■*■<* aui ijjiJia ula>c 

IptU jUu.21 jjJ uUuVb Jtf Vl J« Jib 4ibaJ3 jb jfijjf Ij J^J j* A*Lc u£jl iUtclj iJUj AUb Atull^ 

: iiuLw J A«&- 

. tjrf'b faUjjVlj AJLdAJ Jbtltlj AJbuu A4fi jlwrflj AUb AiuJI - \ 

. AJjjij ilVntifj yJI*J AUI Aajjwj jUjVt Uplift o^ *"5 4c ~ Y 

(IjbLJ SyM JSJ AUI Ja? ii »y»\ jib AUI jl iU-b? jp AUI J* JSjL jrfj ) J\xi Jl2 «J$«i ^UiyUj A*J !$#• *LaJJ JjjAJ AJbu« AUI '^jj — V 

<UaJt)l 

ijiMJII ulia jjji j4 y*j AUI |*4** ctHi '■4*" UH cM^"i AU( **U» cr 1 * J^J jab^Aj JLw aui j4 j«ji ^a 

: lAlidlMj U>& . AjUid Jdlbj AUI ASjJM JddJ - \ 
ubjiil ^ Amjj Ajuaill juj JuaJI jy J^aii — Y 
. j^-if I JxidM uu — T 
. AJjill .jU, JUi}U uu - t 

. ^uUl Jm i<ila2« jlS If I <u^Lj J4 JlaDlj AJI i'j^aJI >^i ^ f'j*l\$ A4* >jjJL aIa ^ibl^'j M^^' j* t^jJ' ^i 

: lAiiidlMj U>& 

. S^datlj 2^-jJI uLiid dljjlj AjjJ bbjJI ASjjm JddJ — \ 

. uJDb LLuJI jljjj JJj - V 

. JUj AUI Jl (WlJJI f)Lal3b ,iuai j^ta - T 

35 , s^vij Lu jji ,j zy**i\} £%u uu - 1 jiJJI ( ijiJJ SilaJI !«2ij oJJ^IS lii VI All V ill IJi ,jiil ) <jtl»J Jl2 uULudl J4^uUl uidji 4b- 1 j^j uULxJI fiUcl j> - \ 


. jUuuJI^ A&JJ £%: — 
yicVl J4 yij'VI wlbj i£$£ll <jll LAUhaJI 4#->j yAj ubjiJI JHj uUluUI (ttafii J4 JjLc 

. 4^i)li J^sJI jrfjjjUlj 4UI(jII bUalljfilaljl^il-l 

. I$l>d*-J j>aVI ^uusj ^ AJjJuij 4UI At&fi jl^il - Y 

. 4JLfi &>b AuG J3 »i^j <U) I j»>S (Utafi dljjj — T 36 dJLull Ji 4ib£ ubjUtj (Qgfelot : 3luy«&! dJ^jJ! ( jjJum) VI jaJVI^ j*JI u2b> Uj ) ylUj iUii LilLLat («mi iU? Jp islLiJi uj'i? J*«? JwJ i'iUaJI jl 

24ft^J| ]&uut]| j&Jj yj SKjj ^tUidj J%fl j^iluiVI jlSji fj A ktHl tU JjjlDi jjbtuJI (j yaaijj JLtLd\ ja jruSSU*- ^ jiirtij i jj i^iil lj|£ j&J 
. 4JLc ^ ^IIju <U!I £j*Lt Lilw (tlull <U 14I1 J*c JSj JiAJJIj {£ UaJIj 3 -^^ »il** (*^ ( Jl»*i J5 j$& ji Jul) jl JJj jrtt 


iiLuJl J4 4Ub Jlalll cfUm Jlsulul ji (tyLt Lib jjlsUijIj j*Jb S iUluVlj ulflljJsJI j ^litl jlSjI U> ^jUaJI £$ia*llj 4ctiaJI Je aj^aij ijUaJl ^m J4 <0&l Jju JjlluI J4 ^litl j* 

( jrULuoJ dbU, LUju Jbi ) (jlbu JLS it 2UA>)VI >LL^>t UiidM (t) JliJbj i'jLuUI j J^Ju V JJj 

. I^wj^jil ublitl ijLuJi Jam V ji Jl iJ$J ^da»- j*i SjLxJ! ^m <j» J>*«Jlj fcLuVlj Ami) ubV S'j^"'i 4JJUa*Jt jJUwJ) ^ «^U«J( j^w j-asi) 

. . .. 

lAjA^ J4 iiLuJI JJjAJ 

jjjj ^iu jSJj 4U ijUt l^LS jLJVI JUfci j$£i ji JJ ila JoUall gA JitJI 4Jli uJlS Ijja ( JiJjJuJ VI o*JVIj j*)l uuil? Uj ) JUjj AJbuu AUI J$2j 
j_« <U juul (*jLj uj ) (*Uj <Ul£ <tl)l J» jjpuJl J^2j ublc Jl (t^JbUfi IjJ^ d2t ubUc Jl (t^JbL UJ4M ji JJ^juLUI j^^uS JJ£><VluldJI 

( j^ttJI VI <ULu9 J4 <U j*yd <<uL) UjJ £$*JI VI <UUu 

uULudl j t±J\ 

,j**JI J^j . (iLij <ui£ ill JL« <uu jU Jcj AjCS yS 5>« Uj VI AJbuu AUI bUaj ^a ^IdLVIj ^IJ^-^U l£d Jbw V '<ui*Jij jj^ili Ubj ubLuUI jl 

( JiLaj <U)I ulIS LtAiJU l>LdJ jJ jrtu« (4So3 uS>J JJ ^Jj ) {tluj Addfi AUI ^Jrf 

«>S>II j_i ^IJLVI jV JjbUlllj^uilllj t^ijJtiJI J4 jvduil ubk£ ia«- ^ »jj] JJJJ jlSj ^iluVI ^ic j!a£ j^i y U ^JuJI |4JjM ^ ?it«VI iJ- Jij 

. (tyUJ (4^d£ J— id jb j'VI ^Ljl Jl jlkdLuJI I^W JiuyU JUI 37